Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Klub pracy

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania


   Najnowsze informacje

zamieszczono 24.07.2014, 8:09 przez Admin

   

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 22.07.2014r. została zawarta umowa zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.674 z późn. zm.) z  VITAL – MED Sp. z o .o. w Przeworsku na usługę szkoleniową:
  • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji + moduł języka niemieckiego w ramach projektu systemowego „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI , Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, umowa ramowa nr UDA - POKL.06.01.03-18-017/08-00 z dnia 26 marca 2008r.

więcej


zamieszczono 21.07.2014, 8:49 przez Admin

   

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 18.07.2014r. została zawarta umowa zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.674 z późn. zm.) z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie na usługę  szkoleniową:

  • Kelner, barman, barista + moduł języka angielskiego w ramach projektu systemowego „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI , Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, umowa ramowa nr UDA - POKL.06.01.03-18-017/08-00 z dnia 26 marca 2008r.

więcej


zamieszczono 21.07.2014, 8:39 przez Admin

   

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 18.07.2014r. została zawarta umowa zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.674 z późn. zm.) z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie na usługę  szkoleniową:

  • Kelner, barman, sommelier + moduł języka angielskiego w ramach projektu systemowego „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI , Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, umowa ramowa nr UDA - POKL.06.01.03-18-017/08-00 z dnia 26 marca 2008r.

więcej


zamieszczono 16.07.2014, 7:55 przez Admin

Informujemy, iż od 8 września 2014r. obsługa w zakresie wypłat gotówkowych świadczeń dla bezrobotnych i poszukujących pracy, zamieszkałych w Rzeszowie, będzie w:
  • I Oddziale Banku BPS S.A. w Rzeszowie, Al. Gen. Leopolda Okulickiego 20, 35-222 Rzeszów
Dzień 5 września 2014r. będzie ostatnim dniem obsługi Klientów w placówce przy Al. Gen. Leopolda Okulickiego 13b, 35-222 Rzeszów


zamieszczono 15.07.2014, 11:17 przez Grzegorz Kaszuba

OGŁOSZENIE

   Z dniem 17.07.2014 r. rozpoczyna się nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia na realizację stażu w ramach bonu stażowego (dla 25 osób).

Zgodnie z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na powyższą formę będą kierowane osoby z ustalonym profilem pomocy I i wynikającą z Indywidualnego Planu Działania koniecznością wsparcia w tej formie aktywizacji.

Wniosek można pobrać ze strony www.pup.rzeszow.pl. w zakładce "AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA – Bon stażowy".

Wypełnione wnioski należy składać w Centrum Aktywizacji Zawodowej, al. Batalionów Chłopskich 7, 35-038 Rzeszów (Dziennik podawczy).


zamieszczono 14.07.2014, 12:08 przez Admin


 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o wolnych miejscach na bezpłatne szkolenie grupowe
  • Stolarz meblowy + egzamin czeladniczy
Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia: lipiec 2014r.

Wymagania: osoby z wykształceniem min. 8 klas szkoły podstawowej lub ukończone gimnazjum (preferowane osoby: do 25 roku życia, powyżej 50 lat lub niepełnosprawne, które do 31.12.2013r. nie były uczestnikami projektu systemowego w ramach poddziałania  6.1.3 PO KL zgodnie z Kryteriami Dostępu zawartymi w Planie Działania dla Priorytetu VI PO KL na 2014r.)

więcej


zamieszczono 14.07.2014, 8:08 przez Admin

   

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 10.07.2014r. została zawarta umowa zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.674 z późn. zm.) z  Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie na usługę  szkoleniową:
  • „Stolarz meblowy + egzamin czeladniczy” w ramach projektu systemowego „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI , Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, umowa ramowa nr UDA - POKL.06.01.03-18-017/08-00 z dnia 26 marca 2008r.

więcej


zamieszczono 11.07.2014, 15:00 przez Grzegorz Kaszuba

OGŁOSZENIE

   Z dniem 15.07.2014 r. rozpoczyna się nabór wniosków o organizację stażu w ramach programów z rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla:

- osób bezrobotnych do 30 roku życia (35 osób),

- bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną (50 osób).

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna >>