Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania


   Najnowsze informacje

zamieszczono 01.09.2014, 14:48 przez Grzegorz Kaszuba

    W związku z wyczerpaniem limitu środków przeznaczonych na zorganizowanie stażu w ramach programów z rezerwy Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych do 30 roku życia i bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, informujemy, że od dnia 2 września 2014 r. wstrzymuje się nabór wniosków.


zamieszczono 25.08.2014, 15:54 przez Grzegorz Kaszuba

         OGŁOSZENIE

   W dniach od 08.09.2014 r. do 12.09.2014 r. ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, które od 01.03.2008 r. do 31.12.2013 r. nie były uczestnikami projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych:       

więcej


zamieszczono 22.08.2014, 15:08 przez Grzegorz Kaszuba

     OGŁOSZENIE

   W dniu 01.09.2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie będzie przyjmował wnioski w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zarejestrowanego w tut. Urzędzie, z ustalonym profilem pomocy II, który od 01.03.2008 r. do 31.12.2013 r. nie był uczestnikiem projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”.

więcej


zamieszczono 12.08.2014, 7:54 przez Admin

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego.
Bon szkoleniowy może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, spełniająca poniższe kryteria:
  • nie ukończyła 30 roku życia,
  • złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
  • ma ustalony I lub II profil pomocy, 
  • ma sporządzony Indywidualny Plan Działania, z którego wynika możliwość finansowania ww. szkolenia,
  • uprawdopodobni podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

więcej


zamieszczono 06.08.2014, 12:29 przez Grzegorz Ryba

Informujemy, że od dnia 07.08.2014r. ogłasza się nabór wniosków pracodawców na świadczenie aktywizacyjne.  W ramach powyższej formy może być skierowany  bezrobotny rodzic powracający  na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, bądź bezrobotny sprawujący  opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.  Nabór wniosków będzie trwał do odwołania.

Więcej informacji o powyższej formie tutaj.

Wnioski do pobrania w zakładce „Dokumenty do pobrania”.


zamieszczono 31.07.2014, 13:39 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina, że od 01.01.2014r. został uruchomiony system SEPI (Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna) która umożliwia  dwustronną  wymianę  informacji  oraz  danych  o osobach  bezrobotnych i poszukujących pracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Ośrodkami Pomocy Społecznej działającymi w powiecie rzeszowskim oraz w mieście Rzeszowie.

Od chwili wdrożenia systemu SEPI wydawanie wszystkich zaświadczeń do ustalenia uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz dodatków mieszkaniowych dla Ośrodków Pomocy Społecznej odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną bez udziału klientów.


zamieszczono 28.07.2014, 11:31 przez Grzegorz Kaszuba

   W związku z wyczerpaniem limitu środków przeznaczonych na organizację stażu w ramach bonu stażowego, informujemy, że od dnia 29 lipca 2014 r. wstrzymuje się nabór wniosków.


zamieszczono 24.07.2014, 8:09 przez Admin

   

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 22.07.2014r. została zawarta umowa zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013r. poz. 907 z pózn. zm.) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.674 z późn. zm.) z  VITAL – MED Sp. z o .o. w Przeworsku na usługę szkoleniową:
  • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji + moduł języka niemieckiego w ramach projektu systemowego „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI , Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, umowa ramowa nr UDA - POKL.06.01.03-18-017/08-00 z dnia 26 marca 2008r.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna >>