Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Klub pracy

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania


   Najnowsze informacje

zamieszczono 18.04.2014, 7:57 przez Grzegorz Kaszuba

     
OGŁOSZENIE

    Powiatowy Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w dniach od 22.04.2014 r. do 09.05.2014 r. Nabór dotyczy wniosków o skierowanie osób bezrobotnych:
- w wieku 50+(30 stanowisk),
- niepełnosprawnych(15 stanowisk),

więcej


zamieszczono 14.04.2014, 15:17 przez Admin

   

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 25.03.2014r. została zawarta umowa zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz .U. z 2013r. poz.674 z późn. zm.)  z  Centrum Nauki i Biznesu „ ŻAK” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, filia Rzeszów na usługę  szkoleniową:
  • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym w ramach projektu systemowego „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI , Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, umowa ramowa nr UDA - POKL.06.01.03-18-017/08-00 z dnia 26 marca 2008r.

więcej


zamieszczono 14.04.2014, 14:20 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 08.04.2014r. została zawarta umowa zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz .U. z 2013r. poz.674 z późn. zm.)  z  TEB Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Oddział  Rzeszów -  Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego TEB Edukacja w Rzeszowie na usługę  szkoleniową:
  • Pracownik odnowy biologicznej WELLNESS i SPA w ramach środków Funduszu Pracy

więcej


zamieszczono 14.04.2014, 12:54 przez Admin

Spółdzielnia Socjalna ORTO-SPORT wraz z firmą BD Center sp. z o.o. w Rzeszowie zwróciły się do tutejszego Urzędu z prośbą o upowszechnienie informacji na temat realizowanych działań, których celem jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Aktualnie BD Center realizuje projekt „Integracja i edukacja multimedialna poprzez uczestnictwo w środowisku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej


zamieszczono 04.04.2014, 12:18 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o zakończeniu realizacji projektu
„Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2013r.

Celem strategicznym projektu było podniesienie jakości oraz dostępności usług świadczonych na rzecz klientów PUP w Rzeszowie poprzez wzmocnienie kwalifikacji 60 osób (51K,9M) oraz dofinansowanie zatrudnienia dla 14 osób od 01.01.2010-31.12.2013.

więcej


zamieszczono 02.04.2014, 9:49 przez Grzegorz Ryba

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że pula środków Funduszu Pracy przeznaczona na zwrot kosztów dojazdu na staż została zaangażowana.
W związku z powyższym od dnia 03.04.2014 r. wstrzymuje się nabór wniosków na w/w formę.


zamieszczono 25.03.2014, 9:21 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 21.03.2014r. została zawarta umowa zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.674 z późn. zm.) z CREATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie na usługę  szkoleniową:
  • „Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej” w ramach środków Funduszu Pracy

więcej


zamieszczono 24.03.2014, 14:28 przez Grzegorz Kaszuba

INFORMACJA

   W związku ze złożeniem dużej ilości wniosków (ponad 100) o zorganizowanie stażu przekraczającej możliwości zabezpieczenia finansowego z Rezerwy Ministra z dniem 25.03.2014 r. wstrzymuje się ich nabór.


<< Poprzednia 1 2 3 4 Następna >>