Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania


   Najnowsze informacje

zamieszczono 25.08.2014, 15:54 przez Grzegorz Kaszuba

         OGŁOSZENIE

   W dniach od 08.09.2014 r. do 12.09.2014 r. ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, które od 01.03.2008 r. do 31.12.2013 r. nie były uczestnikami projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych:       

więcej


zamieszczono 22.08.2014, 15:08 przez Grzegorz Kaszuba

     OGŁOSZENIE

   W dniu 01.09.2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie będzie przyjmował wnioski w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zarejestrowanego w tut. Urzędzie, z ustalonym profilem pomocy II, który od 01.03.2008 r. do 31.12.2013 r. nie był uczestnikiem projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”.

więcej


zamieszczono 12.08.2014, 7:54 przez Admin

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego.
Bon szkoleniowy może otrzymać osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, spełniająca poniższe kryteria:
  • nie ukończyła 30 roku życia,
  • złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
  • ma ustalony I lub II profil pomocy, 
  • ma sporządzony Indywidualny Plan Działania, z którego wynika możliwość finansowania ww. szkolenia,
  • uprawdopodobni podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

więcej


zamieszczono 06.08.2014, 14:31 przez Grzegorz Kaszuba

     OGŁOSZENIE

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniach od 18.08.2014 r. do 29.08.2014 r. dla osób bezrobotnych:
- w wieku 50+,
- niepełnosprawnych,
- tzw. młodzieży NEET (tj. osoby, które nie ukończyły 25 roku życia, nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu i od ostatniej ich rejestracji nie upłynął okres powyżej 4 miesięcy oraz nie uczestniczyły w ostatnich 4 tygodniach w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych),
- nauczycieli, którzy utracili zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty (ostatnie miejsce zatrudnienia przed zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna) w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.,

więcej


zamieszczono 06.08.2014, 12:29 przez Grzegorz Ryba

Informujemy, że od dnia 07.08.2014r. ogłasza się nabór wniosków pracodawców na świadczenie aktywizacyjne.  W ramach powyższej formy może być skierowany  bezrobotny rodzic powracający  na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka, bądź bezrobotny sprawujący  opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.  Nabór wniosków będzie trwał do odwołania.

Więcej informacji o powyższej formie tutaj.

Wnioski do pobrania w zakładce „Dokumenty do pobrania”.


zamieszczono 04.08.2014, 8:05 przez Grzegorz Kaszuba

   Przypominamy o trwającym naborze wniosków o organizację stażu w ramach programów z rezerwy Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dla:

- bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną (50 osób).

więcej


zamieszczono 31.07.2014, 13:39 przez Admin

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina, że od 01.01.2014r. został uruchomiony system SEPI (Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna) która umożliwia  dwustronną  wymianę  informacji  oraz  danych  o osobach  bezrobotnych i poszukujących pracy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Ośrodkami Pomocy Społecznej działającymi w powiecie rzeszowskim oraz w mieście Rzeszowie.

Od chwili wdrożenia systemu SEPI wydawanie wszystkich zaświadczeń do ustalenia uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz dodatków mieszkaniowych dla Ośrodków Pomocy Społecznej odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną bez udziału klientów.


zamieszczono 28.07.2014, 11:31 przez Grzegorz Kaszuba

   W związku z wyczerpaniem limitu środków przeznaczonych na organizację stażu w ramach bonu stażowego, informujemy, że od dnia 29 lipca 2014 r. wstrzymuje się nabór wniosków.


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna >>