Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 27.05.2015, 13:39 przez Admin

W związku z integracją systemu dziedzinowego Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie z systemami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, informujemy iż od dnia dzisiejszego udostępniona została nowa, centralna baza ofert pracy (CBOP).

CBOP to wspólna baza urzędów pracy, w której prezentowane są informacje o aktualnych ofertach pracy, propozycjach staży z Urzędu i przygotowaniu dorosłych, a także ofertach pracy pracodawców krajowych, którzy poszukują pracowników z obszaru naszego kraju i tzw. rynku unijnego realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy.


zamieszczono 21.05.2015, 13:32 przez AdminWznowienie naboru wniosków pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców
 w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

więcej


zamieszczono 19.05.2015, 11:46 przez Admin

Firma Syntea S.A. będąca  partnerem projektu „Taking the road to employment – developing newskills and knowledge for unemployedpersons“ zwróciła się do Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie z prośbą o upowszechnienie informacji na temat jego realizacji.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, legitymujących się minimum średnim wykształceniem, które nie ukończyły 45 roku życia.


zamieszczono 06.05.2015, 15:04 przez Admin

   

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (I)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wnioski można składać od 07.05.2015 r. do momentu wyczerpania limitu.

Okres odbywania stażu - do 6 miesięcy.

więcej


zamieszczono 06.05.2015, 9:43 przez Admin

   

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pozakonkursowego pn.:„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (I)”.


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


zamieszczono 05.05.2015, 15:00 przez Grzegorz Ryba

 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniach od 21.05.2015 r. do 22.05.2015 r. dla osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia, które spełniają łącznie niżej wymienione warunki:
• są zarejestrowane w tut. Urzędzie przez maksymalny okres do 4 miesięcy,
• mają ustalony I lub II profil pomocy,
nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym). Nie dotyczy osób, które kształcą się w trybie zaocznym lub wieczorowym.
nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkolenia finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu). Nie dotyczy osób, które szkolą się ze środków prywatnych.

więcej


zamieszczono 23.04.2015, 8:08 przez Admin

 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla 50 osób w ramach projektu pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (I)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


zamieszczono 22.04.2015, 14:07 przez Wojciech Kunysz

Z A P R O S Z E N I E

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konferencji podsumowującej projekt systemowy „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie w okresie 01.03.2008 r. - 31.12.2014 r.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna >>