Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Wydawanie zaświadczeń

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 23.06.2017, 13:53 przez Grzegorz Kaszuba

                

   W dniach 06.07.2017 r. do 07.07.2017 r. odbędzie się nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 25 osób w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa Sytuacji Osób Bezrobotnych Na Rynku Pracy.

   Uczestnikami projektu mogą zostać osoby powyżej 29 roku życia (tj. osoby,  które  na dzień przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

więcej


zamieszczono 23.06.2017, 12:11 przez Grzegorz Ryba

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że od 03.07.2017 r. wznawia nabór  wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia.
Wnioski należy składać na dzienniku podawczym Urzędu.
Refundacji podlega wynagrodzenie w wysokości 1830,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowane przez pracodawcę, od refundowanego wynagrodzenia.
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez Pracodawców, którzy nie korzystają z tej formy wsparcia.
Pracownicy zatrudnieni na podstawie złożonych wniosków i zawartych umów, mogą być zatrudnieni nie później niż 01.10.2017r. Przysługujące refundacje będą wypłacane od  stycznia 2018r. nie później niż do dnia 31 grudnia 2018r, chyba, że posiadane środki Funduszu Pracy pozwolą na ich wcześniejszą wypłatę .

Przypominamy o zapoznaniu się z "Zasadami ubiegania się przez pracodawcę lub przedsiębiorcę o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych przez urząd pracy w Rzeszowie bezrobotnych do 30 roku życia."

Wnioski i zasady(...) dostępne są w zakładce wzory dokumentów


zamieszczono 19.06.2017, 14:33 przez Admin

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stypendia wypłacane z Funduszu Pracy w okresie od  1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019r.  zostały zwolnione z poboru podatku dochodowego. Oznacza to, że urząd skarbowy na wniosek podatnika (osoby, która otrzymała takie stypendium) zwróci nadpłacony podatek.


zamieszczono 19.06.2017, 13:29 przez Grzegorz Ryba


Informujemy, że w dniach od 03.07.2017 r.  do 04.07.2017 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Pozytywnie rozpatrzonych będzie 20 wniosków, które otrzymają największą liczbę punktów.
Nabór dotyczy tylko i wyłącznie osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie; które spełniają następujące kryteria:

więcej


zamieszczono 19.06.2017, 11:35 przez Grzegorz Kaszuba

                        

   W dniach od 03.07.2017 r. do 04.07.2017 r.   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla 15 osób w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa Sytuacji Osób Bezrobotnych Na Rynku Pracy.

   Uczestnikami projektu mogą zostać osoby powyżej 29 roku życia (tj. osoby,  które  na dzień przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:        

więcej


zamieszczono 16.06.2017, 8:05 przez Admin

   STARTUJEMY           

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż zgodnie z wcześniejszymi informacjami, z dniem 06.06.2017r. została uruchomiona rezerwacja rozmów kwalifikacyjnych u konkretnych pracodawców, które przeprowadzane będą w Zespole szkół Mechanicznych im. Gen. W. Andersa w Rzeszowie przy ulicy Hetmańskiej 45A w dniu 20.06.2017r. w godzinach od 9:00 do 14:00.

Link do rejestracji/aplikacji: wystartujznami.nakiedy.pl
Wystarczy wejść na wskazaną stronę, wybrać pracodawcę i aplikować.

Spotkanie rekrutacyjne da możliwość absolwentom kierunków: technik mechanik, technik awionik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, technik lotniskowych służb operacyjnych zaprezentowania się oraz przedstawienia swojej kandydatury pracodawcy.


zamieszczono 14.06.2017, 10:34 przez Grzegorz Kaszuba

                            
   W dniu 26 czerwca 2017 r. odbędzie się nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na 25 stanowisk pracy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez Pracodawców, którzy nie pozostają w trakcie realizacji wcześniej zawartych umów w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Refundacja będzie finansowana w ramach projektu pn.: „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.

więcej


zamieszczono 09.06.2017, 9:58 przez Admin

8 czerwca 2017r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna >>