Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 04.03.2015, 8:51 przez Admin

Komunikat Dyrektora Urzędu dotyczący Gminnych Centrów Pracy w Krasnem, Świlczy i Tyczynie


zamieszczono 02.03.2015, 11:33 przez Grzegorz Ryba

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 09.03.2015 r. będą przyjmowane wnioski od Podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia, zarejestrowanego w tut. Urzędzie, z ustalonym profilem pomocy II.
W chwili obecnej tut. Urząd dysponuje środkami pozwalającymi na pozytywne rozpatrzenie wniosków na łączną liczbę 30 miejsc pracy. Kwota refundacji, o jaką można wnioskować na jedno stanowisko to 22.000,00 zł.
Brane pod uwagę będą wyłącznie wnioski:
•    w których kandydaci spełniają kryteria naboru, oraz
•    złożone przez Podmioty, które nie pozostają w trakcie realizacji wcześniej zawartych umów w w/w sprawie.
UWAGA: Wnioski należy złożyć w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, al. Batalionów Chłopskich 7 (Dziennik Podawczy). Jedna osoba może złożyć wniosek tylko w imieniu jednego Podmiotu prowadzącego działalność.
Wnioski są do pobrania ze strony: www.pup.rzeszow.pl w zakładce „WZORY DOKUMENTÓW – Dokumenty do pobrania”. Aktualne formularze wniosków oraz regulamin w sprawie – obowiązują od dn. 02.02.2015 r.
Wnioski przed ich złożeniem nie podlegają konsultacji.
Wnioski sporządzone nieprawidłowo i niekompletne będą rozpatrzone negatywnie.


zamieszczono 27.02.2015, 14:50 przez Grzegorz Ryba

INFORMACJA

Z powodu dużej liczby złożonych wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (około 200) informujemy, iż termin rozpatrzenia wniosków może ulec wydłużeniu.
Każdy wnioskodawca otrzyma informację pisemną odnośnie sposobu rozpatrzenia złożonego wniosku. Przypominamy, że w chwili obecnej rozpatrzonych pozytywnie będzie 20 wniosków, które otrzymają największą liczbę punktów.


zamieszczono 25.02.2015, 7:42 przez AdminOgłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.


zamieszczono 18.02.2015, 12:55 przez Grzegorz Ryba

Informujemy, że ogromna ilość złożonych wniosków o zorganizowanie stażu w całości angażuje limit środków Funduszu Pracy na ten cel. W związku z powyższym wnioski złożone od dnia 19.02.2015 r. ( włącznie ) będą rozpatrzone odmownie.


zamieszczono 05.02.2015, 10:55 przez Grzegorz Ryba

INFORMACJA
Z powodu dużej liczby złożonych wniosków o zorganizowanie stażu informujemy, że będą one rozpatrywane sukcesywnie.
W związku z powyższym terminy ich realizacji mogą być wydłużone.


zamieszczono 03.02.2015, 12:43 przez Grzegorz Ryba

OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniach od 23.02.2015 r. do 25.02.2015 r. dla osób bezrobotnych zarejestrowanego w tut. Urzędzie, z ustalonym profilem pomocy II, bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ustalonym profilem pomocy I.

Kwota, o jaką można wnioskować, to maksymalnie 22 000,00 zł.  

Wniosek można pobrać ze strony www.pup.rzeszow.pl. w zakładce "WZORY DOKUMENTÓW - dokumenty do pobrania".
Aktualne formularze wniosku oraz regulamin w sprawie – obowiązują od dn. 02.02.2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy przypomina, że limit środków na powyższą formę w 2015 r. został poważnie ograniczony. W chwili obecnej rozpatrzonych pozytywnie będzie 20 wniosków, które otrzymają największą liczbę punktów.

Wnioski przed ich złożeniem nie podlegają konsultacji.

Wypełnione wnioski należy składać w Centrum Aktywizacji Zawodowej, al. Batalionów Chłopskich 7, 35-038 Rzeszów (Dziennik podawczy). Przed złożeniem wniosku należy zgłosić się do doradcy zawodowego (z kompletnie wypełnionym wnioskiem) celem oceny predyspozycji wnioskodawcy do prowadzenia działalności.zamieszczono 19.01.2015, 10:56 przez Grzegorz Ryba

Informujemy że, w 2015r.  urząd będzie realizował zadania  w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy,  które będą skierowane na rozwiązanie najbardziej istotnych problemów rynku pracy.  Priorytetem będzie wzrost zatrudnienia poprzez uzyskanie dużej efektywności  w poszczególnych formach aktywizacji. Wszystkie działania będą poprzedzone wnikliwą analizą składanych wniosków. Mając na uwadze konieczność racjonalnego wydatkowania środków oraz wysoką efektywność,  realizowane będą:

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 Następna >>