Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Wydawanie zaświadczeń

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 08.06.2017, 14:29 przez Admin

   

Nabór wniosków na finansowanie szkolenia w ramach bonu szkoleniowego dla 10 osób bezrobotnych do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie od dnia 12.06.2017r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Nabór prowadzony będzie do wyczerpania środków finansowych na realizację tego zadania.

Powyższa forma realizowana będzie w ramach projektu pn. ”Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim(III)” Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.        

więcej


zamieszczono 06.06.2017, 10:03 przez Wojciech Kunysz

Ogłoszenie  

W związku z pozyskaniem z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy dodatkowych środków Funduszu Pracy na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych długotrwale” i „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi” ogłasza się nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.  

Ilość miejsc odbywania stażu: po 50 osób dla każdego z ww. programów. 

 Uwaga!
Pozytywnie rozpatrzone będą wyłącznie wnioski gwarantujące zatrudnienie po ukończonym stażu.  


zamieszczono 04.05.2017, 8:18 przez Wojciech Kunysz
INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: “Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”.
  

więcej


zamieszczono 04.05.2017, 7:53 przez Wojciech Kunysz

                 


  

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: “Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”.

więcej


zamieszczono 04.04.2017, 9:45 przez Admin

31 marca 2017 roku wizytę roboczą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie złożyli: Stanisław Szwed Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dyrektorzy Departamentu Funduszy - Ireneusz Baranowski, Katarzyna Klimiuk oraz dyrektor Departamentu Informatyki - Marek Kulawczyk.


zamieszczono 07.02.2017, 9:37 przez Grzegorz Kaszuba

Zasady realizacji programów rynku pracy na rok 2017 r.

    W roku 2017 realizacja usług i instrumentów rynku pracy  przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie koncentrować się będzie na:
- osiągnięciu wysokiego poziomu efektywności zatrudnieniowej, tak aby udzielona pomoc była skuteczna, a jej końcowym etapem było podjęcie pracy lub samozatrudnienie przez uczestnika programu,
- współpracy z pracodawcami, w celi poprawy jakości i efektów podejmowanych działań,
- zapewnieniu równego dostępu do oferowanych form pomocy dla kobiet, mężczyzn i osób z niepełnosprawnością.   

Formy wsparcia dla osób bezrobotnych:

więcej


zamieszczono 19.01.2017, 8:46 przez Grzegorz Kaszuba

   Przypominamy, że zgodnie z wyjaśnieniami  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie nie będzie kierował osób bezrobotnych przed odbyciem stażu na badania lekarskie.

Zgodnie z  § 6 ust.1 pkt  4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych,  organizator stażu zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianą dla pracowników.

Oznacza to, że do bezrobotnych odbywających staż  zastosowanie mają przepisy rozdziału VI działu X „ profilaktyczna ochrona zdrowia”.  Z przepisów tych wynika, że osoby przyjmowane do pracy kierowane są na wstępne badania lekarskie art. 229 §1 pkt 1 Kodeksu pracy. Badania te, zgodnie z  art.229 § 6 KP,  są przeprowadzane na koszt pracodawcy.


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna >>