Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Wydawanie zaświadczeń

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 19.05.2017, 11:50 przez Grzegorz Kaszuba

                        
   Przypominam o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Powyższa forma jest realizowana w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wnioski mogą składać osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:
  • osoba młoda w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia),
  • bez pracy, tj. zarejestrowana w PUP Rzeszów jako bezrobotna z ustalonym I lub II profilem pomocy,
  • która nie kształci się, tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • która nie szkoli się, tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkolenia finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu),
w szczególności osoby:
- długotrwale bezrobotne (uwaga! osoby, które nie mają ukończonych 25 lat są osobami długotrwale bezrobotnymi, gdy pozostają bez pracy przez okres 6-u miesięcy przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie; osoby w wieku 25-29 lat są osobami długotrwale bezrobotnymi, gdy pozostają bez pracy przez okres 12-u miesięcy przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie),
- z niepełnosprawnością.

Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP Rzeszów musi być spełniony warunek, iż od momentu rejestracji w Urzędzie do podpisania umowy o bon zasiedleniowy nie może upłynąć okres 4 miesięcy.
Moment przystąpienia do projektu nastąpi w terminie około 1 m-ca od dnia złożenia w/w wniosku (tj. w dniu podpisania umowy o przyznanie bonu).

Kwota bonu jaka może zostać przyznana to maksymalnie 8 000 zł.

Osoba zainteresowana uzyskaniem bonu na zasiedlenie jest zobowiązana zgłosić się do doradcy klienta (pok. 2,3,4 lub 5 na al. Batalionów Chłopskich 7) z kompletem wypełnionych dokumentów tj.:
  • wnioskiem o przyznanie bonu na zasiedlenie,
  • oświadczeniem pracodawcy (zał. 1) lub oświadczeniem Wnioskodawcy o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej (zał. 2),
  • oświadczeniem poręczyciela wraz z oświadczeniem współmałżonka (zał. 3) lub oświadczeniem Właściciela rachunku bankowego na dokonanie blokady wraz z oświadczeniem współwłaściciela (zał. 4),
  • oświadczeniem o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 66n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy (zał. 5),
  • a w przypadku zamiaru podjęcia działalności gospodarczej dodatkowo oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej/nie otrzymanej pomocy de minimis (zał. 6) wraz z formularzem informacji przy ubieganiu się o nią,
  • oświadczeniem będącym załącznikiem 7 do wniosku.
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zasadami jego przyznawania, a wnioski nie są konsultowane.

Zasady przyznawania, wniosek wraz załącznikami są do pobrania na stronie: www.pup.rzeszow.pl w zakładce „WZORY DOKUMENTÓW- dokumenty do pobrania”.