Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Wydawanie zaświadczeń

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Najnowsze informacje

zamieszczono 09.10.2017, 10:35 przez Grzegorz Ryba

W dniach od 18.10.2017 r. do 19.10.2017 r. odbędzie się nabór wniosków od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, zarejestrowanego w tut. Urzędzie, z ustalonym profilem pomocy II.

W chwili obecnej Urząd dysponuje środkami pozwalającymi na pozytywne rozpatrzenie wniosków na łączną liczbę 20 miejsc pracy, w tym:
5 miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych zamieszkujących na wsi (środki pozyskane w ramach programu z Rezerwy Ministra),
8 miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych długotrwale* (środki pozyskane w ramach programu z Rezerwy Ministra).
Bezrobotny długotrwale – oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresach ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

Kwota refundacji, o jaką można wnioskować na jedno stanowisko pracy to 24 000,00 zł.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez Pracodawców, którzy nie pozostają w trakcie realizacji wcześniej zawartych umów w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
W przypadku braku kandydata na refundowane stanowisko pracy należy zgłosić ofertę pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

Uwaga: rozpatrzenie wniosków i realizacja umów dotyczących ww. formy nastąpi w terminach krótszych, niż przewiduje Regulamin.

Wnioski należy składać w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, al. Batalionów Chłopskich 7 na Dzienniku Podawczym (parter).

Wnioski są do pobrania ze strony: www.pup.rzeszow.pl w zakładce „WZORY DOKUMENTÓW - dokumenty do pobrania”.

Wnioski przed ich złożeniem nie podlegają konsultacji.

Wnioski sporządzone nieprawidłowo i niekompletne będą rozpatrzone negatywnie.