Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Rejestracja Lokalizacja:
  Ośrodek Ewidencji i Świadczeń
  parter, pokój nr 1 i 9

 Telefon:
  (17) 25 00 110
  (17) 25 00 120


Obsługa osób bezrobotnych w Dziale Rejestracji i Ewidencji oraz Gminnych Centrach Pracy odbywa się w godzinach od 7:30 - 15:30 (poniedziałek 8:00 - 16:00)
Rejestracja osób bezrobotnych odbywa się w godzinach od 7:30 - 14:00
(poniedziałek 8:00 - 14:00)


Jeżeli nie masz pracy i chcesz się zarejestrować jako osoba bezrobotna - zgłoś się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1a lub skorzystaj z rejestracji on-line


Przygotuj następujące dokumenty:
  1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości a w przypadku braku dowodu, zaświadczenie o zameldowaniu z Urzędu Miasta lub Gminy.

  2. Dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenie
    o ukończeniu kursu lub szkolenia.

  3. Świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień.

Osoba niepełnosprawna, oprócz wyżej wymienionych dokumentów, przedkłada dokument stwierdzający stopień niepełnosprawności. Osoby niepełnosprawne rejestrują się w Ośrodku Ewidencji i Świadczeń w Rzeszowie przy ul. Partyzantów 1a, pok. NR. 9

Dokumenty wyżej wymienione pozwalają nam zarejestrować Pana/ią jako osobę bezrobotną ( są warunkiem koniecznym ), ale może okazać się , iż są niewystarczające do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
W zależności od sytuacji w jakiej się znajdujesz, chcąc mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych, musisz przedłożyć nam dodatkowe dokumenty:

  Zaświadczenie z ZUS o pobieraniu zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości
   zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego z podaną podstawą jego naliczania -
   jeśli taki zasiłek pobierałeś;
  Zaświadczenie o zdolności do podjęcia pracy ( w przypadku przebywania na zwolnieniu
   lekarskim powyżej 30 dni);
  Decyzję z Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej
   w przypadku braku informacji o wyrejestrowaniu w Centralnej Ewidencji i Informacji
   o Działalności Gospodarczej, jeśli miałeś zarejestrowaną działalność gospodarczą;
  Zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu
   prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy- jeśli taką działalność
   lub współpracę prowadziłeś;

  Zaświadczenie wydane przez ZUS lub KRUS o okresie pobieranej renty z tytułu niezdolności
   do pracy wraz z zaświadczeniem lekarskim stwierdzającym zdolność lub częściową zdolność do pracy - jeśli pobierałeś z tego tytułu rentę;
  Zaświadczenie o miesięcznej wysokości wynagrodzenia brutto, od którego istniał obowiązek
   opłacenia składki na Fundusz Pracy - dotyczy osób, które były zatrudnione w niepełnym
   wymiarze czasu pracy lub na umowę-zlecenie, umowę agencyjną:
  Świadectwo zwolnienia z Aresztu lub Zakładu Karnego; jeżeli w czasie pobytu w Zakładzie
   Karnym byłeś zatrudniony , to zaświadczenie o osiąganym wynagrodzeniu brutto
   w poszczególnych miesiącach.

Inne dokumenty:

  Nakaz podatkowy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta o posiadanym
   gospodarstwie rolnym.
  Osoby zamieszkujące wspólnie z właścicielem gospodarstwa rolnego do 2 ha przeliczeniowych
   przedkładają do wglądu nakaz podatkowy lub aktualne zaświadczenie z Urzędu Gminy lub
   Miasta o powierzchni gospodarstwa rolnego; w przypadku zamieszkiwania z właścicielem
   gospodarstwa rolnego powyżej 2 ha przeliczeniowych decyzję z KRUS o niepodleganiu
   ubezpieczeniu społecznemu jako małżonek lub domownik rolnika.

Ponadto po dokładnej weryfikacji dokumentów Urząd może prosić o przedłożenie innych dodatkowych dokumentów ( np. przy zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego osoba rozwiedziona przedkłada do wglądu wyrok Sądu )

Zobacz także:
  Status bezrobotnego
  Utrata statusu bezrobotnego
  Utrata statusu poszukującego pracy
  Obowiązki bezrobotnego
  Utrata prawa do zasiłku