Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Obsługa osób niepełnosprawnych


Osoby niepełnosprawne to osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, pod warunkiem, że uzyskały one orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności.

Organami orzekającymi o stopniu niepełnosprawności są:

    Lekarz Orzecznik ZUS - orzecznictwo do celów ubezpieczeniowych (rentowych)
    Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności
     - w sprawach pozaubezpieczeniowych (pozarentowych)

Ustalone zostały trzy stopnie niepełnosprawności:

    stopień znaczny - niezdolny do pracy albo zdolny do pracy jedynie w warunkach pracy
     chronionej i wymagający, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki
     i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
    stopień umiarkowany - niezdolny do pracy albo zdolny do pracy jedynie w warunkach
     pracy chronionej lub wymagający czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu
     pełnienia ról społecznych.
    stopień lekki - częściowo niezdolny do pracy

W zależności od oceny trwałości naruszenia sprawności organizmu oraz rokowania co do odzyskania poprawy stanu zdrowia zaliczenie do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności może być orzeczone trwale lub okresowo.

Rejestracja osób niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy Rzeszów ul. Partyzantów 1a pokój 1 lub 9Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

    osoby bezrobotnej - posiadającej aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności,
     niezatrudnionej i nie wykonującej innej pracy zarobkowej, zdolnej i gotowej do podjęcia
     zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie
     lub służbie albo innej pracy zarobkowej, nie posiadającej uprawnień do świadczeń rentowych
     lub zasiłku stałego na podstawie przepisów o pomocy społecznej
    osoby poszukującej pracy - posiadającej aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności
     oraz posiadającej przychód w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej
     bądź zasiłku stałego z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jednym z warunków zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jest przedłożenie przez nią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ.

W ramach rehabilitacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy udziela pomocy w zakresie:

    pośrednictwa pracy,
    poradnictwa zawodowego,
    szkoleń,
    stażu,
    prac interwencyjnych,
    jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie
     wkładu do spółdzielni socjalnej,
    zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,

Wyżej wymienione usługi realizowane są w Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Batalionów Chłopskich 7 pokój 3 tel. ( 017) 25 00 222

Wydatki na instrumenty oraz usługi rynku pracy są finansowane w zakresie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:

    bezrobotne - ze środków Funduszu Pracy
    poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - ze środków Państwowego Funduszu
     Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


POŚREDNICTWO PRACY

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:
    udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego
     zatrudnienia
(z uwzględnieniem rodzaju schorzenia i wskazań do zatrudnienia)
     oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
    pozyskiwaniu ofert pracy;
    upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy
     ofert pracy udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy;
    udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą
     pracy;
    informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji
     i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
    inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
    współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach
     uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
    informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.


PORADNICTWO ZAWODOWE

Polega na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w doborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia( z uwzględnieniem rodzaju schorzenia i wskazań do zatrudnienia) oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy( z uwzględnieniem rodzaju schorzenia i wskazań do zatrudnienia)


SZKOLENIA

Szkolenia osób niepełnosprawnych odbywają się w formach pozaszkolnych w celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji.

Szkolenia mają na celu:

    zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na uzyskanie zatrudnienia,
    podwyższenie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych,
    zwiększenie aktywności zawodowej

Szkolenia organizowane są w szczególności w przypadku:

    braku kwalifikacji zawodowych,
    konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji
    utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie
    braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy


Szkolenie osób niepełnosprawnych może odbywać się w:

    placówkach szkolących,
    specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo - rehabilitacyjnych

Starosta może skierować osoby niepełnosprawne na szkolenie z własnej inicjatywy lub na podstawie orzeczenia właściwego organu. Może również skierować osobę niepełnosprawną na wskazane przez nią szkolenie, jeżeli uzasadni ona celowość tego szkolenia i spełniony jest przynajmniej jeden z warunków wymienionych powyżej, a koszt tego szkolenia nie przekroczy dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Osobie niepełnosprawnej w okresie odbywania szkolenia, na które została skierowana przez starostę, przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 120% kwoty zasiłku podstawowego miesięcznie, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie.

W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
Osoba niepełnosprawna, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu jego kosztów z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.


STAŻ

Staż pozwala osobie niepełnosprawnej nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.
Osoby niepełnosprawne mogą zostać skierowane do odbycia stażu przez okres:
  1. do 6 m-cy lub
  2. do 12 m-cy w przypadku osób, które do dnia skierowania na staż:
     - nie ukończyły 25 rok życia
     - nie ukończyły 27 rok życia i w ostatnich 12 miesiącach ukończyły szkołę wyższą

W okresie odbywania stażu osobie niepełnosprawnej przysługuje stypendium. Wysokość stypendium wynosi 120 % zasiłku czyli 860,40 brutto.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą oraz pracodawcą oraz skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy.


PRACE INTERWENCYJNE

Prace interwencyjne mają na celu aktywizację osób niepełnosprawnych poprzez dotowanie ich zatrudnienia u pracodawców. W okresie trwania umowy o prace interwencyjne pracodawca otrzymuje refunduję części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych .

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania prac interwencyjnych lub siedzibę pracodawcy.


JEDNORAZOWE ŚRODKI Z PFRON NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO NA WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mogą otrzymać ze środków PFRON jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Wysokość pomocy nie może przekroczyć 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

O przyznanie jednorazowych środków może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:

    jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca
     pracy niepozostająca w zatrudnieniu,
    złożyła oświadczenie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie informującym, iż w okresie
     ostatnich 12 miesięcy nie prowadziła działalności gospodarczej albo rolniczej,
    nie jest członkiem spółdzielni socjalnej,
    nie otrzymała wcześniej środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej
     albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest prowadzić działalność gospodarczą, rolniczą lub być członkiem spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

Osoby niepełnosprawne, chcące uzyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
- zamieszkałe na terenie miasta Rzeszowa składają "Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej" w Urzędzie Miasta Rzeszowa, Rzeszów, Plac Ofiar Getta 7,
- zamieszkałe na terenie gmin /powiat ziemski/ ww. wniosek składają w Centrum Aktywizacji Zawodowej Rzeszów, ul. Batalionów Chłopskich 7, pok.3


ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZAMIESZKAŁEJ NA TERENIE POWIATU ZIEMSKIEGO

W oparciu o przepisy określone w art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie Powiatu Ziemskiego.

Pracodawca ubiegający się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego, składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie ul. Batalionów Chłopskich 7 wniosek Wn-W wraz z załącznikami określonymi we wniosku.
W celu potwierdzenia danych określonych we wniosku Starosta może żądać złożenia dodatkowych dokumentów.

Zwrotu kosztów utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie udziela się Wnioskodawcom:

    posiadającym zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON;
    posiadającym zaległości z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia
     społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
     Pracowniczych;
    nie będącym pracodawcami w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
     - Kodeks Pracy (Dz. U. 2016r. poz.1666 z późn. zm.) prowadzącym działalność
     przez okres krótszy, niż 12 miesięcy;
    prowadzącym działalność obwoźną lub mającą charakter sezonowy;
    których sytuacja ekonomiczna nie gwarantuje utrzymania stanowiska pracy dla osoby
     niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy;
    wobec których toczy się postępowanie upadłościowe lub został zgłoszony wniosek
     o likwidację;
    karanym w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi
     gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny
     (Dz. U. 2016r.poz.1137 z późn. zm.)
    którzy ubiegają się o refundację stanowiska pracy, na które Powiatowy Urząd Pracy
     w Rzeszowie nie może skierować osób niepełnosprawnych ze względu na brak w rejestrze
     osób o kwalifikacjach wymaganych do pracy na tym stanowisku pracy;
    którzy w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku nie wywiązali się z warunków
     podpisanej umowy w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy.


UPRAWNIENIA PRACOWNIKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Zakazu tego nie stosuje się w dwóch przypadkach:
  1. w stosunku do osób zatrudnionych przy pilnowaniu
  2. w przypadku, gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badanie
     profilaktyczne lub z powodu jego obecności lekarz sprawujący opiekę nad daną osobą wyrazi
     na to zgodę. Koszt tych badań ponosi pracodawca.

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek ( 15 minut).

Osobom mającym znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy wynoszący 10 dni roboczych.

Szczególnym prawem osób niepełnosprawnych w pracy jest ich niezbywalne prawo do ochrony przed dyskryminacją (art.113 Kodeksu Prawa Pracy)

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 27.08.1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
    niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.)
2) Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    (Dz.U. 2017r. poz. 1065 z późn. zm.).
3) Rozporządzenie z dnia 17 października 2007r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 102)

Zobacz także:
    Kryteria przyznawania jednorazowych środków pfron na podjęcie działalności gospodarczej
     dla osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego
    Kryteria zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
     zamieszkałej na terenie powiatu ziemskiego
    Wniosek Wn-O - Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie
     działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
    Wniosek Wn-W1 | Wniosek Wn-W2 - Wniosek o przyznanie refundacji kosztów
     wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
    Informacja o udzielonej pomocy DE MINIMISCiekawe linki dla osob niepełnosprawnych:
www.pfron.org.pl
www.niepelnosprawni.info.pl
www.bezbarier.pl
www.pelnosprawniwpracy.pl
www.pomocspoleczna.ngo.pl
www.bazy.ngo.pl
www.baza-wiedzy.pl