Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
Przygotowanie zawodowe dorosłych - to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje.

Formy przygotowania zawodowego:
1. praktyczna nauka zawodu dorosłych - trwa od 12 do 18 miesięcy.
Program praktycznej nauki zawodu uwzględnienia w szczególności standardy wymagań egzaminacyjnych obowiązujących dla danego zawodu. Kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy lub egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną, powołaną przez kuratora oświaty. Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest świadectwo.

Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy dopuszcza się osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
    posiada świadectwo ukończenia gimnazjum i staż pracy co najmniej równy okresowi trwania
     nauki w zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny;
    posiada świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni staż
     pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny;
    posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje
     egzamin kwalifikacyjny, oraz co najmniej sześciomiesięczny staż pracy w zawodzie, w którym
     zdaje egzamin kwalifikacyjny, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy dopuszcza się także osobę, która jako młodociany pracownik odbyła praktyczną naukę zawodu w ramach przygotowania zawodowego u pracodawcy, a także dokształcanie teoretyczne w formach pozaszkolnych, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:
    ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub
     w formach pozaszkolnych;
    posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz
     uzyskała umiejętności zawodowe w zawodzie, w którym zdaje egzamin, w formie
     pozaszkolnej;
    posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz
     co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin
     - odpowiednio do okresu kształcenia w danym zawodzie przewidzianego w klasyfikacji
     zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w odrębnych przepisach;
    posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz
     co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin
     - odpowiednio do okresu nauki w danym zawodzie ustalonym przez Związek Rzemiosła
     Polskiego, jeżeli zawód nie występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
     o której mowa w pkt 3;
    posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły
     ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem,
     w którym zdaje egzamin;
    posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje
     egzamin, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej półroczny staż pracy
     w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

Wykaz zawodów odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, w których izby rzemieślnicze powołały komisje egzaminacyjne, przeprowadzające egzaminy na tytuły czeladnika i mistrza

2. przyuczenie do pracy dorosłych - trwa od 3 do 6 miesięcy.
Ma na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy.
Kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzanym przez komisję lub przez instytucję szkoleniową wskazaną przez starostę. Dokumentem potwierdzającym zdany egzamin jest zaświadczenie

Na przygotowanie zawodowe dorosłych kierowane są:
    osoby bezrobotne
    osoby poszukujące pracy, które:
       otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek
        socjalny, określone w odrębnych przepisach,
       uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie
        integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
       są żołnierzami rezerwy,
       pobierają rentę szkoleniową,
       pobierają świadczenie szkoleniowe przyznawane przez pracodawcę na wniosek
        pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego
        na czas udziału pracownika w szkoleniu, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

Starosta kieruje osobę uprawnioną do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy na jej wniosek składany we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania powiatowym urzędzie pracy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez specjalistę do spraw rozwoju zawodowego lub na wniosek specjalisty do spraw rozwoju zawodowego.
Osobie kierowanej do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych starosta wydaje pisemne skierowanie.
W przypadku zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych skierowanie wymaga pozytywnej opinii doradcy zawodowego.

Warunki organizacji przygotowania zawodowego dorosłych
Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w miejscu pracy, na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, zawartej między starostą a pracodawcą i ewentualnie instytucją szkoleniową.
Program przygotowania zawodowego dorosłych, opracowywany jest przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą.

Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.

Od opiekuna uczestnika praktycznej nauki zawodu dorosłych wymaga się posiadania kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu.

Od opiekuna uczestnika przyuczenia do pracy dorosłych wymaga się co najmniej:
    wykształcenia średniego
    2 -3 letniego stażu pracy w zawodzie obejmującym zadania zawodowe, do realizacji których
     wymagane są umiejętności zdobywane w trakcie przyuczenia
    rocznego doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu nadzoru nad pracownikami,
     stażystami lub praktykantami.

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.
Przygotowanie zawodowe dorosłych u pracodawcy nie może być realizowane w niedziele i święta, w porze nocnej ani w wymiarze czasu wyższym niż określony powyżej.
Starosta może wyrazić zgodę na realizację programu przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawcy w porze nocnej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga pracy w porze nocnej.

Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu realizacji całego programu przygotowania zawodowego dorosłych i realizowane jest u pracodawcy. Pozostałe 20% czasu to nauka teorii. Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostę. W przypadku gdy kształcenie teoretyczne realizuje instytucja szkoleniowa pracodawca jest obowiązany udzielić uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych czasu wolnego na uczestnictwo w zajęciach w wymiarze przewidzianym programem.

Prawa i obowiązki uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.

Osobie odbywającej przygotowanie zawodowe dorosłych przysługuje/ją:
    stypendium w wysokości 120% zasiłku dla osób bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy miesięcznie. Pełny wymiar stypendium przysługuje za uczestnictwo w przygotowaniu zawodowym dorosłych obejmującym nie mniej niż 150 godzin zegarowych zajęć miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin przygotowania zawodowego dorosłych wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie do faktycznie odbytej przez skierowanego liczby godzin tego przygotowania. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje. Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu o okres odbywania przygotowania. Uczestnik zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy (zaświadczenie lekarskie na druku ZUS ZLA), przypadający w okresie odbywania przygotowania zawodowego dorosłych. Za okres nieusprawiedliwionych nieobecności uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych stypendium nie przysługuje, Od stypendium odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe,

    dni wolne w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania przygotowania zawodowego dorosłych (za dni wolne przysługuje stypendium),

    Starosta może sfinansować koszty przejazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, a w przypadku gdy przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w miejscowości innej, niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Osobom samotnie wychowującym co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na każde dziecko, przez okres odbywania przygotowania zawodowego dorosłych.

Obowiązki uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych:
    bierze udział w zajęciach przewidzianych programem
    stosuje się do rozkładu czasu pracy i regulaminu pracy obowiązującego u pracodawcy;
    stosuje się do planu nauczania i regulaminów obowiązujących w instytucji szkoleniowej;
    przystępuje do sprawdzianów okresowych oraz egzaminów przewidzianych po zakończeniu
     programu przygotowania zawodowego dorosłych;
    przedkłada staroście ankietę z oceną przebiegu przygotowania zawodowego dorosłych;
    okazuje staroście oraz pracodawcy po zakończeniu przygotowania zawodowego dorosłych
     dokument potwierdzający uzyskane kwalifikacje.

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania poniesionych z Funduszu Pracy, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem przerwania programu tego przygotowania lub nieprzystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania, nie przystąpił do egzaminu, może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nieprzystąpienia do egzaminu.

W przypadku, gdy uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych nie złożył z wynikiem pozytywnym egzaminu, koszty ponownego przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego nie mogą być finansowane z Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż w roku 2015 wstrzymuje się realizację przygotowania zawodowego dorosłych.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    (Dz.U. 2017r. poz. 1065 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej 11 kwietnia 2014r. w sprawie
    przygotowania zawodowego dorosłych (Dz.U. z 2014r., poz.497)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie
    egzaminów na czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez
    komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych( Dz.U.Nr 215 poz.1820)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie
    praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 988ze zm.)