Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Poradnictwo zawodowe

 Lokalizacja:
  Centrum Aktywizacji Zawodowej
  parter, pokój 5

 Telefon:
       (17) 25 00 304

  Wykaz porad grupowych

  zasoby informacji zawodowych


Dział Obsługi Klienta Statystyk i Analiz realizuje zadania określone w art. 38 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

   bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca
    pracy oraz w planowaniu kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia
    sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:

    - udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia,
      umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
    - udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu,
      zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań
      i uzdolnień zawodowych,
    - kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie
      opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
    - inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych
      i poszukujących pracy;

   pracodawcom pomocy:

    - kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
    - we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad
      zawodowych.

W ramach poradnictwa zawodowego inicjowane, organizowane i prowadzone są szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy przeznaczone jest dla osób zarejestrowanych, w tym dla osób, które:
   nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy;
   utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej
    poszukiwaniu;
   chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy trwa przez okres trzech kolejno następujących po sobie tygodni i składa się z dwóch części:
   40 godzin zegarowych prowadzonych w formie zajęć, w podziale na odrębne sesje
    tematyczne, realizowane przez 10 kolejnych dni z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od
    pracy;
   40 godzin zegarowych ćwiczeń praktycznych, w ramach których uczestnicy szkolenia poszukują
    pracy oraz uczestniczą we wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń
    oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy, realizowane w ciągu 5 kolejnych
    dni z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.


Tytuł sesji

Czas

Tydzień I

Sesja 1. Pierwszy dzień szkolenia
Sesja 2. Metody nauki stosowane podczas szkolenia
Sesja 3. Reakcje w trudnych sytuacjach
Sesja 4. Kompetencje i predyspozycje zawodowe.
Sesja 5. Bariery w drodze do zatrudnienia
Sesja 6. Zarządzanie sobą podczas poszukiwania
              zatrudnienia.
Sesja 7. Analiza rynku pracy.
Sesja 8. Formy zatrudnienia.
Sesja 9. Wizytówka zawodowa - dokumenty
              aplikacyjne

20 godzin

Tydzień II

Sesja 10. Sztuka mówienia i prezentacji.
Sesja 11. Zachowania asertywne w poszukiwaniu
                pracy.
Sesja 12. Oferty na rynku pracy.
Sesja 13. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą.
Sesja 14. Rozmowa kwalifikacyjna.
Sesja 15. Edukacja dla rynku pracy.
Sesja 16. Plan poszukiwania pracy.
Sesja 17. Podjęcie zatrudnienia.

20 godzin

40 godzin

Tydzień III

Codzienne spotkania w Klubie Pracy

AKTYWNE SZUKANIE PRACY!

Sesja 18. Zakończenie szkolenia.

40 godzin

80 godzin


W trakcie szkolenia uczestnicy będą również praktycznie szukać zatrudnienia.

Podczas szkolenia uczestnicy mogą:
   określić swój profil zawodowy i swoją sytuację zawodową na rynku pracy oraz dokonać bilansu
    słabych i mocnych stron;
   opracować strategie pokonywania barier w uzyskaniu zatrudnienia;
   poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy, które nim rządzą;
   poznać techniki i metody aktywnego poszukiwania pracy;
   poznać zasady asertywności;
   przygotować swoje dokumenty aplikacyjne;
   zgłębić sztukę skutecznej komunikacji podczas rozmowy z pracodawcą;
   wzmacniać swoją motywację i wiarę w siebie;
   poznać ludzi, którzy mają podobne problemy i wspólnie z nimi starać się je pokonać

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy jest prowadzone w grupach składających się z co najmniej 8 osób i nie więcej niż 16 osób.

   SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE;
   OSOBIE BEZROBOTNEJ PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM;
   ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU;
   UCZESTNICY PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA OTRZYMUJĄ ZAŚWIADCZENIE.

Doradcy zawodowi pełnią funkcję klienta i ustalają profil pomocy dla osób bezrobotnych oraz opracowują indywidualne plany zawodowe.

Doradcy zawodowi udostępniają zasoby informacji zawodowych do samodzielnego wykorzystania przez osoby zarejestrowane i niezarejestrowane.

Ponadto doradcy zawodowi dysponują informacjami o zawodach i rynku pracy, np.
   Krajowymi Standardami Kwalifikacji Zawodowych
   Standardami kompetencji zawodowych (300 zawodów)
   informatorami, poradnikami
   wzorami życiorysów zawodowych i listów motywacyjnych
   filmami o zawodach
   filmami szkoleniowymi m.in. "Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej", "Rozmowa
     kwalifikacyjna", "Skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem", "Nie daj się bezrobociu!",
     "Asertywność".

W Dziale Obsługi Klienta Statystyk i Analiz istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania z pomocy psychologa w celu przeanalizowania własnego potencjału zawodowego oraz określenia predyspozycji zawodowych. Służą do tego m.in. testy psychologiczne diagnozujące:

  poziom inteligencji ogólnej (IQ) lub specyficznych zdolności (np. zdolności przestrzennych, werbalnych, liczbowych). W tego typu testach badany wykonuje serię zadań, np. znajduje synonimy do podanych słów (zdolności werbalne), liczy ilość klocków składających się na dane figury (zdolności przestrzenne), czy wybiera liczbę logicznie uzupełniającą podane ciągi (zdolności abstrakcyjno-logiczne). Cechą charakterystyczną takich testów jest jednoznaczność odpowiedzi - odpowiedź jest poprawna albo błędna.

  cechy osobowości (np. sumienność, otwartość na doświadczenia, ugodowość, towarzyskość, odporność na stres itp.). Od testów zdolności odróżnia je fakt, że nie ma tutaj jednoznacznie złych i dobrych odpowiedzi. Zależnie od tego wykonywaniem jakiego zawodu osoba badana jest zainteresowana, różne konfiguracje cech będą predysponowały do powodzenia w pracy. Specyfika tych narzędzi oceny przydatności zawodowej kandydatów do pracy polega na wykorzystaniu samoopisu. Osoba badana udziela odpowiedzi na pytania, ustosunkowuje się do podanych stwierdzeń.

 określone predyspozycje psychiczne (np. motywację, style radzenia sobie ze stresem, kompetencje społeczne).

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:
  dostępności;
  dobrowolności;
  równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,pochodzenie etniczne,
   narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność
   związkową;
  swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
  bezpłatności;
  poufności i ochrony danych.