Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Wyrejestrowanie


1. Kiedy osoba bezrobotna powinna się wyrejestrować z Urzędu Pracy?

Osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, w celu wyrejestrowania się z rejestru osób bezrobotnych:
     ma obowiązek poinformować urząd w ciągu 7 dni kalendarzowych o podjęciu zatrudnienia
      (np. umowa o pracę, umowa o pracę nakładczą, wykonywanie pracy na podstawie
      stosunku służbowego), innej pracy zarobkowej (np. umowy cywilnoprawne -umowa
      zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna), o rozpoczęciu prowadzenia działalności
      gospodarczej lub zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego
lub
     może dobrowolnie wyrejestrować się z powiatowego urzędu pracy.

2. Jakie są formalności związane z wyrejestrowaniem z powiatowego urzędu pracy:

Osoba bezrobotna może wyrejestrować się z powiatowego urzędu pracy poprzez:
     złożenie wniosku o pozbawienie statusu bezrobotnego z tytułu zatrudnienia*
      oraz dołączeniu do niego stosownego dokumentu potwierdzającego przyczynę
      wyrejestrowania** np.: umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, wniosku o wpis
      do ewidencji działalności gospodarczej;

     złożenie wniosku o pozbawienie statusu bezrobotnego (bez dołączania dodatkowych
      dokumentów) w przypadku dobrowolnego wyrejestrowania się z podaniem następujących
      danych:
      - imię i nazwisko,
      - adres zamieszkania,
      - nr FK,
      - PESEL,
      - data i powód wyrejestrowania.
UWAGA! Brak powyższych danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku.

3. Jakie są sposoby dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do urzędu:

     osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie,
     za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie,
      ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów,
     za pośrednictwem poczty elektronicznej
      (stosowne dokumenty muszą zostać zeskanowane i przesłane droga elektroniczną),
     poprzez elektroniczny dziennik podawczy (pismo do urzędu)
     w wyjątkowych sytuacjach za pośrednictwem osób trzecich.

* Zawiadomienie o wyrejestrowaniu z tytułu zatrudnienia należy złożyć na odpowiednim druku dostępnym na stronie www.pup.rzeszow.pl w menu WZORY DOKUMENTÓW - kategoria POZOSTAŁE.

** UWAGA! Osoby będące uczestnikami n/w projektów są zobowiązane każdorazowo do dostarczenia kopii dokumentu potwierdzającego zatrudnienie (umowa o pracę, umowa o pracę nakładczą) lub innej pracy zarobkowej (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa agencyjna):
     "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)"
      realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
      2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 - Wsparcie osób
      młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe,
      Poddziałanie 1.1.2 - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

     "Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim(III)"
      realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
      Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Oś
      priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 - Poprawa sytuacji osób bezrobotnych
      na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP.

<< wstecz