Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Prawo do zasiłku


Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

    nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania
     zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
    w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez
     okres co najmniej 365 dni:

        był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego
         wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz
         Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a - 105
         w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej
         niż 30 dni,
        wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód
         w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
        świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy
         o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
         - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy
         wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
         społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia
         za pracę,
        opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności
         lub współpracy z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2, przy czym podstawę wymiaru składek na
         ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej
         minimalnego wynagrodzenia za pracę,
        wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności,
         przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
         stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia z pracę,
        wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub
         spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru
         składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej
         minimalnego wynagrodzenia za pracę,
        był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed
         zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej
         jako repatriant,
        był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał
         wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz
         Pracy.

Mechanizm ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę zapisany jest w ustawie z dnia 10 października 2002 roku (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.):
Wysokość minimalnego wynagrodzenia (...), podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku. (art. 2 ust.4)


Do 365 dni zalicza się również okresy:

    zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej słuzby wojskowej, przeszkolenia
     zawodowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej
     służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej słuzby wojskowej lub słuzby wojskowej
     pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie
     cywilnej i służby zastępczej, a także służby w charakterze funkcjonariusza,
     o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994r. o zaopatrzeniu emerytalnym
     funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
     Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
     Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej
     i Służby Więziennej
    urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów,
    pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, o której mowa w pkt 1, renty
     szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy
     zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku
     chorobowego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru
     tych zasiłków i świadczenia stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne
     wynagrodzenie za pracę, po odliczeniu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne należne
     od pracownika,
    niewymienione inne okresy, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne
     i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej
     minimalne wynagrodzenie za pracę,
    za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez
     pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono
     pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
    świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 ustawy
     z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013r. poz. 1457)
    sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1
     ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
     (DZ. U. z 2013r. poz. 1442, z późn. zm.)

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym z zakładów karnych i aresztów śledczych, zarejestrowanym w okresie 30 dni od dnia zwolnienia, jeżeli suma okresów, o których wspomniano wyżej, przypadających w okresie 18 miesięcy przed ostatnim pozbawieniem wolności oraz wykonywania pracy w okresie pozbawienia wolności wynosiła co najmniej 365 dni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku pozbawienia wolności w okresie pobierania zasiłku, po zwolnieniu z zakładu karnego lub aresztu śledczego przysługuje prawo do zasiłku na okres skrócony o okres pobierania zasiłku przed pozbawieniem wolności i w trakcie przerw w odbywaniu kary.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnym zwolnionym po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadał w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

W przypadku udokumentowania przez bezrobotnego okresu uprawniającego do zasiłku po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jednak w okresie posiadania statusu bezrobotnego, prawo do zasiłku przysługuje od dnia udokumentowania tego prawa na okres, o którym mowa w art. 73 ust. 1 (określającym okres pobierania zasiłku).

Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się również okresy pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego, okresy zatrudnienia ma podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, okres zatrudnienia za granicą osoby, która przesiedliła się do kraju na warunkach repatriacji w rozumieniu przepisów o repatriacji, oraz okresy urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących, opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych, a także okresy niewykonywania pracy przed dniem 8 czerwca 1968 r. stanowiące przerwę w zatrudnieniu spowodowaną opieką nad dzieckiem:

    w wieku do 4 lat - w granicach do 3 lat na każde dziecko oraz łącznie z okresami, o których
     mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 (urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych
     przepisów), bez względu na liczbę dzieci - do 6 lat,
    na które, ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny, przysługuje zasiłek
     pielęgnacyjny - dodatkowo do 3 lat na każde dziecko.

Do okresu uprawniającego do zasiłku, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku, zalicza się również okresy zatrudnienia, o których mowa w art. 89.