Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Szkolenia Lokalizacja:
  Centrum Aktywizacji Zawodowej
  Parter, pokój nr 11

 Telefon:
  (17) 25 00 225
  (17) 25 00 252
  (17) 25 00 265


Plan szkoleń na rok 2017

Analiza efektywności szkoleń w 2016r.

Informacje dla instytucji szkoleniowych

 

Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.
Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba, że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:
   braku kwalifikacji zawodowych
   konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji
   utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie
   braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Szkolenia kierowane są do:
1. osób zarejestrowanych jako bezrobotne
2. osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy, które:

   są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn
    dotyczących zakładu pracy,
   są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie
    likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
   otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek
    socjalny, określone w odrębnych przepisach,
   uczestniczą w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie
    integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
   są żołnierzami rezerwy,
   pobierają rentę szkoleniową,
   pobierają świadczenie szkoleniowe,
   podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie, przepisów o
    ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza
    podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
   są cudzoziemcem posiadającym w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy,
   są pracownikami oraz osobami wykonującymi inną pracę zarobkową lub działalność
    gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym.

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

Szkolenia osób bezrobotnych finansowane są z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest źródłem środków przeznaczonych na szkolenie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie jako osoby poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu.

Starosta może skierować na szkolenie osobę uprawnioną, która:
1. ma ustalony II profil pomocy
2. spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w programie wskazanego szkolenia,
3. z opracowanego przez doradcę klienta przy udziale bezrobotnego, indywidualnego planu
    działania wynika, że istnieje konieczność skierowania osoby bezrobotnej na szkolenie.
4. spełnia wymogi określone w "Kryteriach kwalifikowania kandydatów na szkolenie
    w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie".

      Kryteria kwalifikowania kandydatów na szkolenie w PUP w Rzeszowie


FORMY ORGANIZACYJNE SZKOLEŃ

Szkolenia grupowe - organizowane w oparciu o plan szkoleń sporządzany na okres jednego roku, na podstawie listy zawodów i specjalności oraz wykazu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia, z uwzględnieniem środków finansowych przewidzianych na sfinansowanie kosztów szkolenia.

Osoby bezrobotne i inne uprawnione osoby mogą ubiegać się o skierowanie na szkolenie poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia swoich potrzeb szkoleniowych na przygotowanych przez urząd formularzach. Złożenie zgłoszenia na szkolenie w urzędzie pracy nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie. O wynikach kwalifikacji osoby zawiadamiane sątelefonicznie lub pisemnie.

Szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną - starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba bezrobotna i inna uprawniona może ubiegać się o skierowanie na szkolenie indywidualne, składając wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną (do pobrania w Dziale Obsługi Klienta, Statystyk i Analiz, pok. 11 Centrum Aktywizacji Zawodowej al. Batalionów Chłopskich 7) wraz z uzasadnieniem celowości jego odbycia przedstawiając:
1. oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub powierzeniu wykonywania innej pracy
    zarobkowej, podlegającej ubezpieczeniu społecznemu, po ukończeniu tego szkolenia.
    oraz osoby lub
2. oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej

O sposobie rozpatrzenia wniosku osoba zainteresowana zostaje poinformowana pisemnie w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.

Szkolenia organizowane na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych

Szkolenia realizowane w ramach bonu szkoleniowego


PRAWA I OBOWIĄZKI OSOBY SKIEROWANEJ NA SZKOLENIE

   Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę, przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy w wysokości 120 % kwoty zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy , jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

   Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

   Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy

   Skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

   Bezrobotnemu, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia.

   Stypendium nie przysługuje za dni nieobecności na szkoleniu z wyjątkiem nieobecności z tytułu choroby, udokumentowanej zwolnieniem lekarskim (na druku ZUS ZLA).

   Poszukującemu pracy, o którym mowa w art.43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w trakcie odbywania szkolenia stypendium nie przysługuje.

   W przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych skierowanie na szkolenie, powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia.

   Osoba zakwalifikowana na szkolenie może być na nie skierowana po złożeniu oświadczenia o nieuczestniczeniu w ostatnich 3 latach w szkoleniu finansowanym ze środków Funduszu Pracy lub o udziale w takim szkoleniu w ostatnich 3 latach, jeżeli łączna kwota środków na koszty szkolenia nie przekroczyła 10- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

   Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

  Do kosztów szkolenia zalicza się:
      uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
      koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób
       nieposiadających prawa do stypendium oraz osob posiadających prawo do stypendium,
       o którym mowa w art.41 ust 3b ustawy
      koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w innej miejscowości niż miejsce
       zamieszkania, także zakwaterowania i wyżywienia,
      koszty badan lekarskich i psychologicznych
      koszty egzaminów i uzyskania licencji.

   Bezrobotny, który odmówił bez uzasadnionego powodu przyjęcia propozycji szkolenia zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego od dnia odmowy na okres:
      120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
      180 dni w przypadku drugiej odmowy,
      270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

   Bezrobotny który z własnej winy przerwał szkolenie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego na wyżej wskazany okres od dnia przerwania szkolenia.

   Bezrobotny, który po skierowaniu nie podjął szkolenia zostaje pozbawiony statusu osoby bezrobotnej na wyżej wskazany okres od następnego dnia po dniu skierowania.

   Poszukujący pracy, który nie podjął albo przerwał bez uzasadnionego powodu szkolenie zostaje pozbawiony statusu poszukującego pracy na 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia jednego z ww. zdarzeń

   Starosta może wyrazić zgodę na sfinansowanie w formie zwrotu całości lub części poniesionych przez skierowanego kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie.

   Starosta finansuje z Funduszu Pracy, w formie zwrotu, koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową.

   Bezrobotnym, posiadającym co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, starosta może, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, refundować koszty opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku o którym mowa w art.72 ust.1 pkt. 1, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny zostanie skierowany na szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W przypadku skierowania na szkolenie refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 następuje na okres odbywania szkolenia.

Starosta nie finansuje kosztów szkolenia osobom, które rozpoczęły szkolenie bez skierowania wystawionego przez powiatowy urząd pracy.

Osoby bezrobotne biorące udział w szkoleniach organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, powiadamiają powiatowy urząd pracy o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

Zobacz także:
   Finansowanie kosztów egzaminów, licencji
   Szkolenia realizowane w ramach pożyczki szkoleniowej
   Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż w roku 2017 nie będą finansowane: koszt studiów podyplomowych oraz pożyczki szkoleniowe.


Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń można uzyskać:
  - osobiście: Centrum Aktywizacji Zawodowej Rzeszów, ul. Batalionów Chłopskich 7,
                  pok. 11

  - telefonicznie:, (17)2500225, (17)2500252, (17)2500265,


Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    (Dz.U. 2017r. poz. 1065 z późń. zm.).
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.05.2014r. w sprawie
    szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy
    (Dz.U. z 2014r. poz.667)