Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Finansowanie kosztów egzaminów, licencji

Starosta na wniosek bezrobotnego, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli uzasadni on celowość egzaminów lub uzyskania licencji.

Osoba ubiegająca się o w/w pomoc, składa w powiatowym urzędzie pracy wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub uzyskania licencji, uzasadniając ich celowość w szczególności w formie:

   oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej
    osobie uprawnionej po zdaniu egzaminu/uzyskaniu licencji
   oświadczenia osoby uprawnionej o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej po zdaniu
    egzaminu/uzyskaniu licencji oraz
   dokument zawierający informacje o nazwie, terminie i koszcie egzaminu/licencji
   Zasady finansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji

O sposobie rozpatrzenia wniosku osoba zainteresowana zostaje poinformowana pisemnie w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z bezrobotnym umowę.

Bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Urząd kosztów w przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub ubiegania się o uzyskanie licencji.

O sfinansowanie kosztów egzaminu lub kosztów uzyskania licencji ubiegać się może również osoba poszukująca pracy, o której mowa w art.43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

<< wstecz