Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Starosta, na wniosek Wnioskodawcy może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia.

Bezrobotny/Poszukujący pracy składa:
    wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych
    informację dotyczącą studiów podyplomowych
    oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia odpowiedniej pracy, lub
    oświadczenie o zamiarze podjęcia własnej działalności gospodarczej po ukończeniu studiów

Osoba pozostająca w zatrudnieniu składa:
    wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych
    informację dotyczącą studiów podyplomowych
    oświadczenie pracodawcy uzasadniające celowość ukończenia studiów podyplomowych

O sposobie rozpatrzenia wniosku Wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, starosta zawiera z wnioskodawcą umowę, która określa prawa i obowiązki stron, wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów. W przypadku gdy bezrobotny w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu pracy podlega zwrotowi.

Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Uczestnikowi studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się wypłaty stypendium do planowanego terminu ukończenia tych studiów.

O sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych ubiegać się może również osoba poszukująca pracy, o której mowa w art. 43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

<< wstecz