Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Informacje dla instytucji szkoleniowych


Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Rejestr instytucji szkoleniowych jest jawny i może być prowadzony w formie elektronicznej. Instytucja szkoleniowa może ubiegać się o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych po złożeniu wniosku o wpis wraz z informacją o:

   tematyce prowadzonych szkoleń;
   kadrze prowadzącej szkolenia;
   bazie lokalowej, jej wyposażeniu i środkach dydaktycznych;
   metodach oceny jakości szkoleń;
   liczbie bezrobotnych i poszukujących pracy objętych szkoleniami w okresie ostatniego roku;
   udzielonej nieodpłatnie pomocy uczestnikom i absolwentom szkolenia lub przygotowania
    zawodowego dorosłych polegającej na informowaniu o sytuacji na rynku pracy
    i zapotrzebowaniu na kwalifikacje.

Wojewódzki urząd pracy zawiadamia pisemnie instytucję szkoleniową o dokonanym wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych oraz przekazuje tę informację ministrowi właściwemu do spraw pracy. Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych jest bezpłatny.

      Rejestr instytucji szkoleniowych

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń, aby zapewnić najwyższą jakość szkolenia przy najbardziej konkurencyjnej cenie, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie uwzględnia kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń

      Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń


Warunki przeprowadzenia szkolenia określa umowa zawarta przez starostę z wybraną instytucją szkoleniową, która określa w szczególności:

   nazwę i zakres tematyczny szkolenia;
   miejsce i termin realizacji szkolenia;
   liczbę uczestników szkolenia;
   należność dla instytucji szkoleniowej za przeprowadzenie szkolenia, z uwzględnieniem
    kosztu osobogodziny szkolenia i planowanej liczby godzin;
   zobowiązanie instytucji szkoleniowej do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia,
    składającej się z:

      dziennika zajęć edukacyjnych
      arkusza organizacji kształcenia na odległość,
      rejestru odbytych konsultacji i zrealizowanych ćwiczeń pod nadzorem konsultanta,
       w przypadku zajęć prowadzonych w formule kształcenia na odległość,
      protokołu i karty ocen z okresowych sprawdzianów efektów kształcenia oraz egzaminu
       końcowego, jeżeli zostały przeprowadzone,
      rejestru wydanych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie
       szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji,

   zobowiązanie instytucji szkoleniowej do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
    wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium oraz którym
    przysługuje stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 3b ustawy o promocji zatrudnienia
    i instytucjach rynku pracy.

Do umowy szkoleniowej załącza się: program szkolenia, wzór zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji oraz wzór ankiety oceniającej szkolenie.

Program szkolenia zawiera:
   nazwę szkolenia;
   czas trwania i sposób organizacji szkolenia;
   wymagania wstępne dla uczestników szkolenia;
   cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy,
    umiejętności i kompetencji społecznych;
   plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem,
    w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej;
   opis treści - kluczowe punkty szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych;
   wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych;
   przewidziane sprawdziany i egzaminy.

Powiatowy Urząd Pracy monitoruje przebieg szkoleń prowadzonych przez instytucję szkoleniową, w szczególności przez:
   wizytację zajęć;
   analizę dokumentacji dotyczącej;
   analizę wyników ankiet uczestników szkolenia.

Starosta może w umowie zawartej z instytucją szkoleniową przewidzieć przyznanie tej instytucji z Funduszu Pracy jednorazowej kwoty w wysokości do 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego skierowanego bezrobotnego uczestniczącego w szkoleniu, który wskutek działań tej instytucji szkoleniowej podjął w ciągu 30 dni od dnia ukończenia szkolenia zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą i wykonuje je co najmniej przez 6 miesięcy.

Do przyznania instytucji szkoleniowej jednorazowej kwoty, o której mowa w ust. 9, mają zastosowanie przepisy dotyczące udzielania pomocy de minimis.

Instytucja szkoleniowa, oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy, może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych, na prowadzenie tych szkoleń, po spełnieniu opisanych warunków, wynikających z niżej wymienionych aktów prawnych:

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst
    jednolity Dz.U. z 2013r. poz.674 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.05.2014r. w sprawie
    szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy
    (Dz.U. z 2014r. poz.667)
3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013r.,
    poz.907, z późn. zm.)
4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru
    instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 781)

Informacje dotyczące wymagań kwalifikacyjnych dla zawodów/specjalności, opracowane w oparciu o badania u pracodawców znajdują się w bazie danych o standardach kwalifikacji zawodowych.

      Standardy kwalifikacji zawodowych
      Baza placówek akredytowanych