Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

Szkolenie bezrobotnych organizowane na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej, jest realizowane na wniosek pracodawcy i stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pracodawca zainteresowany zamówieniem szkolenia dostosowanego do jego potrzeb składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek zawierający:

1) nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności;
2) oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej
    Klasyfikacji Działalności;
3) wskazanie pożądanego poziomu i rodzaju wykształcenia lub kwalifikacji kandydatów
    na szkolenie;
4) wskazanie zakresu umiejętności, uprawnień, kwalifikacji do uzyskania w wyniku szkolenia;
5) wskazanie liczby uczestników szkolenia.

Wniosek może także zawierać wskazanie preferowanego realizatora szkolenia, terminu i miejsca realizacji.

Do wniosku pracodawca dołącza:

1) zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej
    6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeżeli został
    przeprowadzony;
2) zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis w zakresie, o którym mowa w art. 37
    ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
    dotyczących pomocy publicznej
3) informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30
    kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Starosta rozpatruje wnioski pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku informuje pracodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta uzasadnia odmowę. W przypadku gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, starosta wyznacza pracodawcy 7-dniowy termin na uzupełnienie wniosku.

Trójstronna umowa szkoleniowa zawierana jest na piśmie pod rygorem nieważności.

W trójstronnej umowie jest określany w szczególności zakres umiejętności i kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez instytucję szkoleniową programu kształcenia oraz zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia bezrobotnych skierowanych na szkolenie na okres co najmniej 6 miesięcy w trakcie lub po ukończeniu szkolenia lub po zdaniu egzaminu, jeżeli został przeprowadzony a także:

   oznaczenie stron umowy, datę jej zawarcia oraz czytelne podpisy stron umowy;
   formę i nazwę szkolenia;
   miejsce i termin realizacji szkolenia;
   liczbę uczestników szkolenia;
   należność dla instytucji szkoleniowej za przeprowadzenie szkolenia z uwzględnieniem kosztu
    osobogodziny szkolenia;
   zobowiązanie instytucji szkoleniowej do prowadzenia dokumentacji przebiegu szkolenia;
   zobowiązanie instytucji szkoleniowej do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
    wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium oraz którym
    przysługuje stypendium;
   odwołanie do właściwego rozporządzenia Komisji (UE), które określa warunki dopuszczalności
    pomocy de minimis.