Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

Na wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia.

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

   jednego lub kilku szkoleń, w tym koszty kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu
    nadającego uprawnienia zawodowe - w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
   niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy
    badania;
   przejazdu na szkolenie - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
      a) do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
      b) powyżej 150 zł do 200 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

   zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania - w formie ryczałtu
    wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
      a) do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
      b) powyżej 550 zł do 1100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
      c) powyżej 1100 zł do 1500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

W sytuacji, gdy koszt szkolenia przekracza wysokość określoną w bonie, osoba bezrobotna sama pokrywa koszty przekraczające wskazany limit.

Osoba, która otrzymuje bon szkoleniowy może wziąć udział w szkoleniu tylko na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy.

Osobie bezrobotnej uczestniczącej w szkoleniu realizowanym w ramach bonu szkoleniowego na podstawie skierowania przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Osoby zainteresowane szkoleniem w ramach bonu szkoleniowego obowiązkowo muszą zgłosić się do Działu Obsługi Klienta, Statystyk i Analiz, Al. Batalionów Chłopskich 7, pok. 11.

Aktualne druki dostępne są w zakładce Wzory dokumentów › dokumenty do pobrania › bon szkoleniowy

Powiatowy Urząd Pracy może odmówić sfinansowania szkolenia wybranego przez bezrobotnego w ramach bonu, jeśli realizacja tego szkolenia byłaby niezgodna z ustaleniami indywidualnego planu działania.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem bonu szkoleniowego