Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Klub pracy

 Lokalizacja:
  Centrum Aktywizacji Zawodowej
  Parter, pokój 11

 Telefon:
  (17) 25 00 306

 Planowane szkolenia w klubie
  pracy


 Wykaz zajęć
  aktywizacyjnych


  zasoby informacji zawodowych

  Regulamin korzystania ze
   stanowisk komputerowych

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowaniu bezrobotnych
i poszukujących pracy do lepszego i skutecznego radzenia sobie z realiami nowoczesnego
i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, promowaniu aktywnych wzorców zachowań
i postaw oraz kształtowaniu motywacji do samodzielnego i świadomego podejmowania zatrudnienia.

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w Klubach Pracy jest realizowana przez:

  organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy;
  organizowanie i prowadzenie zajęć aktywizacyjnych;
  dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności
   poszukiwania pracy i samozatrudnienia;
  działalność otwartego klubu pracy.


SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy przeznaczone jest dla osób zarejestrowanych, w tym w szczególności dla osób:

  nieposiadających doświadczenia w poszukiwaniu pracy;
  powracających na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej;
  nieposiadających motywacji do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym
   niepowodzeniem w jej poszukiwaniu.

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy trwa przez okres 3 kolejno następujących po sobie tygodni i składaja się z dwóch części:

  40 godzin zegarowych zajęć w formie warsztatów, w podziale na odrębne sesje tematyczne,
   realizowane przez 10 kolejnych dni, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;
  40 godzin zegarowych praktycznych ćwiczeń, w ramach których uczestnicy poszukują pracy
   oraz uczestniczące wspólnych spotkaniach, których celem jest wymiana doświadczeń
   oraz wzajemna pomoc i wsparcie w trakcie poszukiwania pracy, realizowane w ciągu
   5 kolejnych dni, z wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Tytuł sesji

Czas

Tydzień I

Sesja 1. Pierwszy dzień szkolenia
Sesja 2. Metody nauki stosowane podczas szkolenia
Sesja 3. Reakcje w trudnych sytuacjach
Sesja 4. Kompetencje i predyspozycje zawodowe.
Sesja 5. Bariery w drodze do zatrudnienia
Sesja 6. Zarządzanie sobą podczas poszukiwania
              zatrudnienia.
Sesja 7. Analiza rynku pracy.
Sesja 8. Formy zatrudnienia.
Sesja 9. Wizytówka zawodowa - dokumenty
              aplikacyjne

20 godzin

Tydzień II

Sesja 10. Sztuka mówienia i prezentacji.
Sesja 11. Zachowania asertywne w poszukiwaniu
                pracy.
Sesja 12. Oferty na rynku pracy.
Sesja 13. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą.
Sesja 14. Rozmowa kwalifikacyjna.
Sesja 15. Edukacja dla rynku pracy.
Sesja 16. Plan poszukiwania pracy.
Sesja 17. Podjęcie zatrudnienia.

20 godzin

40 godzin

Tydzień III

Codzienne spotkania w Klubie Pracy

AKTYWNE SZUKANIE PRACY!

Sesja 18. Zakończenie szkolenia.

40 godzin

80 godzin


W trakcie szkolenia uczestnicy będą również praktycznie szukać zatrudnienia.


Podczas szkolenia uczestnicy mogą:

    określić swój profil zawodowy i swoją sytuację zawodową na rynku pracy oraz dokonać
     bilansu słabych i mocnych stron;
    opracować strategie pokonywania barier w uzyskaniu zatrudnienia;
    poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy i mechanizmy które nim rządzą;
    poznać techniki i metody aktywnego poszukiwania pracy;
    poznać zasady asertywności;
    przygotować swoje dokumenty aplikacyjne;
    zgłębić sztukę skutecznej komunikacji podczas rozmowy z pracodawcą;
    wzmacniać swoją motywację i wiarę w siebie;
    poznać ludzi, którzy mają podobne problemy i wspólnie z nimi starać się je pokonać.   

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy jest prowadzone w grupach składających się z co najmniej 8 osób i nie więcej niż 16 osób.

    SZKOLENIE JEST BEZPŁATNE;
    OSOBIE BEZROBOTNEJ PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM;
    ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU;
    UCZESTNICY PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA OTRZYMUJĄ ZAŚWIADCZENIE.ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE

Zajęcia aktywizacyjne są to krótkie 1-dniowe lub 2-dniowe spotkania grupowe, których celem jest nabycie wybranych umiejętności potrzebnych do samodzielnego poszukiwania pracy. Prowadzone są w formie prezentacji, wykładów, dyskusji i sesji warsztatowych. Opierają się na grupowej współpracy z klientem i prowadzone są w grupach maksymalnie 16-osobowych. Koncentrują się między innymi na zagadnieniach związanych z:

    rynkiem pracy;
    metodami poszukiwania pracy;
    redagowaniem dokumentów aplikacyjnych;
    asertywnością w poszukiwaniu pracy;
    rozmową kwalifikacyjną.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH AKTYWIZACYJNYCH POZWALA ZDOBYĆ NOWE UMIEJĘTNOŚCI ORAZ UŚWIADOMIĆ SOBIE, ŻE WARTO BYĆ OSOBĄ AKTYWNĄ.DOSTĘP DO ZASOBÓW INFORMACJI ZAWODOWEJ

W Klubie Pracy można skorzystać z bazy informacji oraz różnego rodzaju materiałów przydatnych w aktywnym poszukiwaniu pracy.

W ramach W ramach zasobu informacji możesz skorzystać z:

    dostępu do aktualnej prasy z ofertami pracy,
    dostępu do informacji o adresach agencji pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego,
    dostępu do informacji o stronach internetowych z ofertami pracy,
    dostępu do informacji o szkołach i instytucjach szkoleniowych,
    wzorów dokumentów aplikacyjnych,
    informacji o zasadach prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.
    Zasoby informacji zawodowychOTWARTY KLUB PRACY

Jest to forma indywidualnych konsultacji z osobami chcącymi uzyskać zatrudnienie. Lider Klubu Pracy służy pomocą w zakresie:

    przygotowania dokumentów aplikacyjnych;
    przygotowania do spotkania z potencjalnym pracodawcą poprzez symulowanie rozmowy
     kwalifikacyjnej;
    uzyskania informacji przydatnych w poszukiwaniu pracy;
    poszukiwania ofert pracy w Internecie i korzystania z poczty elektronicznej.

W Klubie Pracy możesz skorzystać ponadto z:

    bezpłatnego dostępu do Internetu w celu uzyskania informacji prowadzących
     do zatrudnienia, telefonu czy ksero;
    dostępu do komputera z możliwością opracowania i wydrukowania dokumentów
     aplikacyjnych;
    książek i poradników ułatwiających poruszanie się po rynku pracy;
    aktualnych przepisów prawnych;
    filmów z zakresu technik przygotowujących do poszukiwania pracy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach aktywizacyjnych mogą również korzystać z wszelkich form pomocy w gminnych centrach pracy