Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Pośrednictwo pracy


 Lokalizacja:
  Centrum Aktywizacji Zawodowej
  parter pokój nr 9 i 10

 Telefon:
  (17) 25 00 210

 Przyjmowanie ofert pracy:
  pokój nr 9
  telefon: (17) 25 00 220/221


Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

   udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego
    zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach
    zawodowych;

   pozyskiwaniu ofert pracy;

   upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy
    ofert pracy udostępnionej przez ministra właściwego do spraw pracy;

   udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą
    pracy;

   informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji
    i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

   inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

   współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach
    uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;

   informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Odpowiednia praca to zgodnie z obowiązującymi przepisami zatrudnienie lub inna praca zarobkowa, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Pośrednictwo pracy świadczone jest dla:

   osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,
    w tym obywateli państw EOG;
   osób niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w tym obywateli państw EOG;
   pracodawców i przedsiębiorców prowadzących działalność na terytorium Polski
    oraz pracodawców z państw członkowskich UE z wyłączeniem państw EOG nienależących
    do UE.

Pośrednictwo pracy realizowane przez powiatowy urząd pracy prowadzone jest nieodpłatnie i zgodnie z zasadami:

   dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców,
   dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy,
   równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy
    pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek,
    niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność
    związkową, pochodzenie etniczne lub orientację seksualną,
   jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłaszane do urzędu pracy jest
    podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

Oferty pracy wpływające do Powiatowego Urzędu Pracy na bieżąco udostępniane są bezrobotnym i osobom poszukującym pracy.

Ze względu na formę upowszechnienia oferty pracy wyróżnia się:

pośrednictwo otwarte - oferta pracy eksponowana jest w miejscu publicznym i zawiera dane umożliwiające potencjalnym kandydatom do pracy identyfikację pracodawcy. Osoby zainteresowane mają dostęp m.in do takich informacji jak: dane teleadresowe pracodawcy, wymagania wobec kandydatów, proponowane warunki pracy. Ta forma pośrednictwa daje pracodawcom możliwość wyboru pracownika również spośród osób, które zgłoszą się na rozmowę kwalifikacyjną bez udziału pośrednika pracy.

pośrednictwo zamknięte - informacje o ofertach pracy nie zawierają danych umożliwiających potencjalnym kandydatom do pracy identyfikację pracodawcy. Obsługa ofert pracy realizowana jest przez pośrednika pracy, który w oparciu o wskazania pracodawców dokonuje doboru kandydatów spośród osób zarejestrowanych w urzędzie i kieruje je na rozmowy kwalifikacyjne. Po dokonaniu ostatecznej oceny przydatności kandydata, pracodawca informuje powiatowy urząd pracy o podjętej decyzji dotyczącej zatrudnienia. Cechą pozytywną tej formy pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, niekiedy przypadkowymi osobami.

Pośrednictwo pracy może być prowadzone w formie:

   indywidualnych kontaktów pośrednika pracy z bezrobotnym lub poszukującym pracy, w celu
    przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy aktywizacji takiej jak:
    poradnictwo zawodowe, informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy czy
    udział w szkoleniach,
   inicjowania i organizowania kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami
    (w tym przez organizację giełd pracy i targów pracy),
   informowania bezrobotnych i poszukujących pracy o aktualnej sytuacji i przewidywanych
    zmianach na lokalnym rynku pracy.

giełdy pracy organizowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkania z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowiska, w jednym lub kilku zawodach. Dzięki możliwości przeprowadzenia bezpośrednich rozmów pomiędzy pracodawcą i potencjalnymi kandydatami istnieje szansa na szybkie znalezienie odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy.

targi pracy są zbiorową prezentacją ofert pracy przez większą liczbę pracodawców. W targach pracy oprócz pracodawców biorą udział także instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe, agencje pośrednictwa pracy i inni partnerzy.

Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.

Bezrobotny zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego jeżeli odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie.
Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

   a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
   b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
   c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

Bezrobotny, który nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy odpowiednio na wyżej wskazany okres , w zależności od liczby niestawiennictw.

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES

Do dyspozycji obywateli polskich zainteresowanych pracą za granicą w państwach członkowskich UE/EOG jest dostępna krajowa strona internetowa EURES www.eures.praca.gov.pl, na której można znaleźć informacje dotyczące:

   aktualnych wydarzeń EURES w całym kraju - targach pracy, warsztatach, seminariach i
    konferencjach,
   sposobów poszukiwania ofert pracy pracodawców zagranicznych zainteresowanych
    rekrutacją polskich pracowników,
   okresów przejściowych w dostępie do rynków pracy państw UE/EOG, praktycznych porad,
    jak szukać pracy za granicą.


Pracodawcy poszukując pracowników, korzystają także z niepublicznych jednostek świadczących usługi doradcze i usługi pośrednictwa pracy

Wykaz stron przydatnych w poszukiwaniu pracy:
   http://www.pracuj.pl
   http://praca.gazeta.pl
   http://www.abcpraca.pl
   http://www.hrk.pl/
   http://www.praca.egospodarka.pl
   http://praca.gratka.pl
   https://www.jobswype.pl


Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
   (Dz.U. 2017r. poz. 1065 z póŸn. zm)
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2014r. w sprawie
   szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy
   (Dz.U. z 2014r. poz.667)