Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

I. Stypendia finansowane z Funduszu Pracy.

Kwoty stypendiów za staż, przygotowanie zawodowe dorosłych oraz za szkolenie wynoszą od dnia 01.06.2014r. tj. po waloryzacji o 0,9% (M.P. z 2014r. poz. 94) miesięcznie:


Kwota brutto

997,40

Kwota zaliczki na podatek dochodowy

0,00

Kwota składki na ubezpieczenie

89,77

Kwota netto

907,63


II. Stypendia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kwoty stypendiów za staż, przygotowanie zawodowe dorosłych oraz za szkolenie wynoszą od dnia 01.06.2014r. tj. po waloryzacji o 0,9% (M.P. z 2014r. poz. 94) miesięcznie:

Kwota brutto

997,40

Kwota zaliczki na podatek dochodowy

0,00

Kwota składki na ubezpieczenie

0,00

Kwota netto

997,40Kwota stypendium za szkolenie wynosi miesięcznie 120% zasiłku podstawowego tj. 997,40zł brutto, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia, wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 tj. od dnia 01.06.2014r. od kwoty 166,30 zł.

Stypendia w powyższej wysokości wypłacane będą począwszy od miesiąca lipca 2014r. (należne za czerwiec 2014r.).

Podstawa prawna art. 53 ust.6, art.53g. ust.1, art.41 ust.3, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz.674 z późn. zm).