Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Stypendia


Informujemy, że z uwagi na ograniczony limit środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2015 roku "stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki" nie będą realizowane.
W przypadku zmiany sytuacji stosowne informacje zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Urzędu


Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki przysługuje bezrobotnemu, który:

   jest bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych (tj. nieposiada kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu), który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.

Starosta, na wniosek bezrobotnego, przyznaje stypendium w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 (kwota zasiłku podstawowego 794,20 zł brutto) wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.

Kwota stypendium na dzień 01.06.2012r. wynosi - 794,20 zł brutto

Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej tj.:

   456 zł miesięcznie przypadające na osobę w rodzinie;
   542 zł miesięcznie przypadające na osobę samotnie gospodarującą.

Podstawą otrzymania stypendium jest zaświadczenie wydane przez szkołę, potwierdzające kontynuowanie nauki. Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki lub utraty statusu bezrobotnego.
Osobie, której starosta przyznał stypendium, o którym mowa w ust. 1 przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjęła zatrudnienie w trakcie nauki.

W celu pobrania wniosku o przyznanie stypendium należy zgłaszać się w PUP w Rzeszowie ul. Partyzantów 1 a, pokój nr 1 stanowisko nr 5, w godz. 7:30 - 15:30.

Podstawa prawna:
   art. 55 Ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
   (Dz.U. 2017r. poz. 1065 z późn. zm.)
   art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej,
   (Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm).

Szczegółowe zasady przyznawania w/w stypendium w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie określa Regulamin