Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Dodatek aktywizacyjny


Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:

   Z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową; w tym przypadku
    doddatek aktywizacyjny, przyznany od dnia 26.10.2007r. przysługuje w wysokości do 50 %
    zasiłku dla bezrobotnych przez połowę okresu, w jakim
    przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek. Prawo do dodatku aktywizacyjnego przysługuje na
    wniosek po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz
    wysokości osiąganego wynagrodzenia.

   W wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy podjął zatrudnienie w niepełnym
    wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenie za
    pracę. W tym przypadku dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę
    między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a otrzymanym wynagrodzeniem, nie większej
    jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych
    przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

   skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót
    publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały
    zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
    rynku pracy;

   podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
    u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową
    bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;

   podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
    za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego

Warunkiem przyznania dodatku jest złożenie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie stosownego wniosku i udokumentowanie podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej, oraz wysokość osiąganego wynagrodzenia.

W celu otrzymania wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego należy zgłaszać się w PUP
w Rzeszowie ul. Partyzantów 1a, pokój nr 1 stanowisko nr 5 w godz. 7:30 - 15.00,
tel. (17) 2500133

Dodatek przysługuje od dnia złożenia wniosku do ostatniego dnia przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych lub ostatniego dnia połowy okresu przysługiwania zasiłku.

Obowiązujące przepisy:

    Art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
     pracy (Dz.U. 2017r. poz. 1065 z późn. zm.),
    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 18 sierpnia 2009r. w sprawie
     szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium
     i dodatku aktywizacyjnego (j.t.Dz.U. 2014r.poz. 1189).