Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Centrum Aktywizacji Zawodowej Adres:
al. Batalionów Chłopskich 7
35-038 Rzeszów

 Telefony:
sekretariat: (17) 25 00 200

 E-mail:
cab@pup.rzeszow.pl


Centrum Aktywizacji Zawodowej realizuje zadania związane z aktywną polityką rynku pracy. Odpowiada za obsługę osób bezrobotnych i pracodawców w zakresie pośrednictwa pracy, szkoleń i poradnictwa zawodowego.

Do zadań realizowanych przez Centrum Aktywizacji Zawodowej należy:

    pośrednictwo pracy
    poradnictwo zawodowe
    organizacja szkoleń
    pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
    organizacja subsydiowanych miejsc pracy
    udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności gospodarczej


DZIAŁ POŚREDNICTWA PRACY I SZKOLEŃ
parter, p.1     - Urszula Bociek - Kierownik, tel. 17 25 00 237
parter, p.2     - szkolenia, przygotowanie zawodowe tel. 17 25 00 239/240/248
parter, p.3     - pośrednictwo pracy, tel. 17 25 00 212, 17 25 00 216
parter, p.6     - przyjmowanie ofert pracy, tel. 17 25 00 220/221

Do podstawowych zadań działu należy pozyskiwanie nowych miejsc pracy, szczególnie na lokalnym rynku pracy, oraz udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. Współpraca z pracodawcami odbywa się poprzez pomoc w doborze przyszłych pracowników i organizację giełd pracy. Ponadto organizuje szkolenia umożliwiające nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia.


DZIAŁ PROJEKTÓW i PROMOCJI
parter, p.7     - Beata Madera - Kierownik, tel. 17 25 00 236
parter, p.5     - projekty oraz promocja instrumentów usług i rynku pracy,
                     tel. 17 25 00 218/231/238/253

Stanowisko sporządza dokumentację na przedsięwzięcia finansowane ze środków pomocowych; ewidencjonuje, koordynuje, monitoruje oraz przygotowuje sprawozdania z przebiegu realizacji projektów. Dział odpowiada za przygotowanie materiałów promocyjnych o usługach i instrumentach rynku pracy.


DZIAŁ PORADNICTWA I INFORMACJI ZAWODOWEJ
parter, p.8     - Jadwiga Burda - Kierownik, tel. 17 25 00 303
parter, p.2     - Maria Szczepańska - Z-ca kierownika, tel. 17 25 00 211
parter, p.9     - doradcy zawodowi (obsługa wg alfabetu: nazwiska A-K),
                     tel. 17 2500 300/307/315
parter, p.10     - doradcy zawodowi (obsługa wg alfabetu: nazwiska L-Z),
                     tel. 17 2500 308/309/311

Dział świadczy pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego, realizowanego poprzez spotkania indywidualne i grupowe z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy, a także organizację szkoleń z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Doradcy zawodowi pełnią funkcję doradców klienta - ustalają profil pomocy dla osoby bezrobotnej oraz przygotowują indywidualne plany działania.


DZIAŁ INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY
II piętro, p.21     - Jolanta Czarnobaj - Kierownik, tel. 17 25 00 230
II piętro, p.23     - dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej; środki na wyposażenie
                          i doposażenie stanowisk pracy, tel. 17 25 00 234
II piętro, p.22     - prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne,
                          tel. 17 25 00 242/243
II piętro, p.17     - zawieranie umów; zwroty kosztów dojazdów, wydawanie skierowań (staże),
                          tel. 17 25 00 244/247

Dział zajmuje się organizacją subsydiowanych miejsc pracy; udziela pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności gospodarczej; współpracuje z partnerami rynku pracy.


DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
III piętro, p.26     - Anna Dubiel - Zastępca Głównego Księgowego, tel. 17 25 00 232
III piętro, p.25     - księgowość FP, tel. 17 25 00 233

Dział odpowiada za rozliczenie funduszy, obejmujących aktywizację zawodową bezrobotnych. Obsługa rachunkowości budżetowej znajduje się w budynku OEŚ ul. Partyzantów 1a.