Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Informacje dla pracodawców


Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza do korzystania z bezpłatnych usług pośrednictwa pracy mających na celu pomoc Państwu w uzyskaniu pracowników
o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych


W ramach pośrednictwa pracy:

    przyjmujemy i upowszechniamy oferty pracy, w tym również przekazujemy oferty pracy
     do internetowej bazy ofert pracy. Za zgodą pracodawcy, przesyłamy oferty wolnego
     miejsca pracy innym powiatowym urzędom pracy w celu ich realizacji.
    udzielamy informacji o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
    inicjujemy i organizujemy kontakty z kandydatami do pracy,
    udzielamy informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku
     pracy,
    kierujemy do pracy kandydatów spełniających oczekiwania pracodawców,
    proponujemy możliwość skorzystania z form dotowanych przez PUP na stworzenie miejsc
     pracy dla osób bezrobotnych poprzez organizację:
         - staży,
         - przygotowań zawodowych dorosłych,
         - prac interwencyjnych,
         - doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.


W przypadku braku kandydatów do pracy spełniających oczekiwania kwalifikacyjne pracodawcy, powiatowy urząd pracy może zorganizować i sfinansować wskazane przez pracodawcę szkolenie, które przygotuje osobę bezrobotną do pracy na konkretnym stanowisku. Osobę bezrobotną można zatrudnić już w trakcie szkolenia.

Kierując się potrzebą i chęcią pogłębiania współpracy z Państwem, pośrednicy pracy złożą wizytę w siedzibie firmy w dogodnym dla Państwa terminie. Przyjmą zgłoszenie oferty pracy, przedstawią pełną gamę usług rynku pracy świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, odpowiedzą na pytania dotyczące zakresu i zasad przyszłej współpracy.


W jaki sposób można zgłosić ofertę pracy?

    osobiście: w Centrum Aktywizacji Zawodowej, Rzeszów, ul. Batalionów Chłopskich 7 lub
     w Gminnych Centrach Pracy,
    drogą elektroniczną
    e-mailem
    telefonicznie: (17) 25 00 222/220/240
    faxem: (17) 25 00 290
    pocztą tradycyjną

ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACYPowiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie przyjmuje do realizacji ofertę pracy jeżeli:

    zgłoszenie krajowej oferty pracy zawiera wymagane dane wymienione w formularzu,
    pracodawca nie zawarł w ofercie pracy wymagań naruszających zasadę równego
     traktowania w zatrudnieniu i mogących dyskryminować kandydatów do pracy ze względu
     na płeć, wiek, religię niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne,
     przynależność związkową, wyznanie, pochodzenie etniczne, lub orientację seksualną,
    pracodawca nie zgłosił oferty pracy do innego powiatowego urzędu pracy,
    pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy nie został ukarany lub
     skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy i nie jest objęty
     postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.


Zgłaszając wolne miejsce pracy pracodawca może dokonać wyboru formy realizacji zgłaszanej oferty pracy w ramach:

- pośrednictwa pracy zamkniętego - oferty pracy nie zawierają danych umożliwiających identyfikację pracodawcy. Pośrednik pracy przeprowadza wstępną selekcję kandydatów, których kieruje do pracodawcy na rozmowę kwalifikacyjną.

- pośrednictwa pracy otwartego - oferty pracy umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu zawierają dane umożliwiające bezpośredni kontakt z pracodawcą. Pracodawca dokonuje selekcji kandydatów bez udziału urzędu pracy.

- giełd pracy - organizowanych przez pośrednika pracy w sytuacji gdy istnieje potrzeba spotkania się pracodawcy z większą grupą wyselekcjonowanych przez pośrednika pracy bezrobotnych. Spotkanie odbywa się na terenie urzędu lub w siedzibie pracodawcy.

W każdej sytuacji pracodawca ma zawsze możliwość wyboru przyszłego pracownika spośród osób zarejestrowanych, kierowanych przez PUP na zgłoszone miejsce pracy.

Mając na uwadze lepszą współpracę pod względem realizacji zgłaszanych przez pracodawców ofert pracy, uprzejmie prosimy o umożliwienie osobom zainteresowanym podjęciem pracy w Państwa firmie osobistego kontaktu z Państwem, celem uczestnictwa we wstępnej rozmowie kwalifikacyjnej.

Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem obywateli krajów członkowskich Unii europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą złożyć w powiatowym urzędzie pracy ofertę pracy EURES, jak również zamieścić ofertę pracy na portalu www.eures.europa.eu. Usługi EURES są ogólnodostępne i bezpłatne.


Pracodawco pamietaj!

Przyjmując do pracy zarobkowej osobę fizyczną, powinieneś zawrzeć z nią pisemną umowę o pracę.


Nielegalne zatrudnienie lub nielegalna inna praca zarobkowa to:

    zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków,

    niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego,

    podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy,

    powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę, w przypadkach gdy jest ono wymagane, lub powierzone wykonywania pracy na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę.

    wykonywanie pracy przez cudzoziemca, który nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub którego podstawa pobytu na terytorium RP nie uprawnia do wykonywania pracy, lub który wykonuje pracę bez zezwolenia, w przypadku, gdy jest ono wymagane, lub na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, lub bez zawarcia wymaganych umów o pracę albo umów cywilnoprawnych.Zobacz także:
    Informacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców
    Zwolnienia pracowników
    Klasyfikacja zawodów i specjalności.


Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    (Dz.U. 2017r. poz. 1065 z póŸń. zm.).
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.
    w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług
    rynku pracy (Dz. U. z 2014 poz. 667)
3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r.
    w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi
    na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania
    zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 588)