Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Refundacje


Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przewiduje następujące refundacje:

    Prace interwencyjne
    Prace społecznie użyteczne
    Refundacja kosztów doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy dla
     skierowanego bezrobotnego

    Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy
     części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,
     nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych
     bezrobotnych do 30 roku życia

    Przygotowanie zawodowe dorosłych
    Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku i 60 roku życia

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej, osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą na rzecz której prace będą wykonywane.
Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu oraz osobie, uczestniczącej w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.

Prace społecznie użyteczne:
    Wykonywane będą na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa
    Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej
    Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych wykonują je maksymalnie do 10 godzin
     tygodniowo i będą otrzymywać świadczenie pieniężne, którego minimalna wysokość wynosi
     8,00 zł za godzinę pracy
    Świadczenie podlega waloryzacji
    Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz
     podlegają ubezpieczeniu z tytułu wypadków zgodnie z Ustawą z dnia 30.10.2002r
     o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
     /t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 167 poz.1322/
    Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres
     udokumentowanej niezdolności do pracy.

Odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych, przerwanie z własnej winy skutkuje utratę statusu bezrobotnego od dnia odmowy lub przerwania na okres:
  - 120 dni w przypadku pierwszej odmowy lub przerwania
  - 180 dni w przypadku drugiej odmowy lub przerwania
  - 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy lub przerwania

Po skierowaniu, nie podjęcie prac społecznie użytecznych skutkuje utratą statusu bezrobotnego od następnego dnia po dniu skierowania na okres jak wyżej wskazany.
/ art.33 ust.4 pkt.3 ,7 i 8 / Ustawy z dnia 20.04.2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. 2017r. poz. 1065 z póŸń. zm./

Obowiązujące przepisy:
-Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
/Dz.U. 2016r. poz. 645/
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22.07.2011r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych / Dz.U.Nr 156 poz.921/