Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

STAŻ
Starosta może zawrzeć z Organizatorem umowę na podstawie której osoby bezrobotne mogą odbyć staż.

Staż pozwala osobie bezrobotnej na nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z organizatorem stażu.

    Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy
     bezrobotnych,którzy nie ukończyli 30 roku życia.


    Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres
     nieprzekraczający 6 miesięcy


Organizator stażu dla bezrobotnych składa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie ul. Batalionów Chłopskich 7, 35-038 Rzeszów wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

O sposobie rozpatrzenia wniosku Starosta informuje Organizatora w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku wraz z załącznikami.
Złożenie kompletnego wniosku nie oznacza zgody na zawarcie umowy.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1. Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.
Stypendium podlega waloryzacji.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Pracodawca po zakończeniu realizacji programu, wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

W trakcie trwania stażu nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy z Organizatorem stażu.

Podstawa prawna:
- Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  (Dz.U. 2016r. poz. 645).
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 sierpnia 2009 r. w sprawie
  szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. Nr 142 poz. 1160).

Zobacz także:
Regulamin w sprawie organizacji staży przez PUP w Rzeszowie