Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   GMINNE CENTRA PRACY


  Dane teleadresowe

  zasoby informacji zawodowych


Gminne Centra Pracy wspierają działania Powiatowego Urzędu Pracy i realizują zadania w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy - Klub Pracy oraz rejestracji osób bezrobotnych. Realizacja tych zadań w szczególny sposób ma przybliżyć usługi Urzędu społeczności lokalnej.


POŚREDNICTWO PRACY

POŚREDNICTWO PRACY polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Powiatowy Urząd Pracy nie pobiera żadnych opłat za świadczenie usług pośrednictwa pracy.

Pośrednictwo pracy realizowane jest zgodnie z zasadami: dostępności, dobrowolności, równości i jawności, przez co należy rozumieć, że dostęp do tych usług może mieć każdy bezrobotny, poszukujący pracy i pracodawca, a korzystanie z usług jest dobrowolne i niezależne od płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, orientacji seksualnej, przekonań politycznych, wyznania, religii lub przynależności związkowej osoby zainteresowanej.

Bezrobotni i poszukujący pracy mogą uzyskać od pośredników pracy:

    informacje o ofertach pracy,
    pomoc w znalezieniu właściwych dla siebie ofert,
    skierowania do pracy na zgłoszone przez pracodawców miejsca pracy,
    informacje o możliwościach skorzystania z innych usług rynku pracy
    informacje o aktualnej sytuacji na rynku pracy

Pracodawcy mogą uzyskać od pośredników pracy:

    pomoc we właściwym przygotowaniu oferty pracy i jej upowszechnieniu,
    pomoc w doborze kandydatów odpowiadających oczekiwaniom zawartych w ofertach,
    informacje o możliwościach skorzystania z innych usług rynku pracy.

Gminne Centra Pracy organizują także specjalistyczne formy pośrednictwa - giełdy pracy.

Giełda pracy to spotkanie pracodawców z dobranymi przez pośrednika pracy osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy, które posiadają kwalifikacje wymagane na stanowiskach pracy zgłoszonych przez tych pracodawców. Pracodawcy w trakcie trwania giełdy sami przeprowadzają rozmowy z bezrobotnymi i rekrutują ich do pracy.

Oferty pracy przyjęte od pracodawców udostępnia się osobom zainteresowanym, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibach Gminnych Centrów Pracy oraz w bazie ofert pracy


PORADNICTWO ZAWODOWE

W ramach usługi poradnictwa zawodowego osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą skorzystać z pomocy doradcy zawodowego poprzez:

  indywidualną poradę zawodową, która może ułatwić pomoc w:
    rozpoznaniu istniejących trudności w poszukiwaniu pracy,
    określeniu własnych predyspozycji zawodowych, celów i wartości, którymi się kieruje,
    doborze kierunku szkolenia celem uzupełnienia posiadanych kwalifikacji zawodowych,
     zdobycia nowego zawodu,
    zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej i konsekwentnej jej realizacji,
    podjęciu decyzji o uczestnictwie w szkoleniach z zakresu umiejętności aktywnego
     poszukiwania pracy,
    przeanalizowaniu dotychczasowego sposobu poszukiwania pracy

  pracodawcy w doborze kandydatów do pracy w szczególności:
    udzieleniu informacji o możliwościach, sposobie i formie pomocy, jaka pracodawca może
     uzyskać Gminnym Centrum Pracy w zakresie doboru kandydatów do pracy,
    pomocy w identyfikacji potrzeb pracodawcy,
    pomocy w określeniu wymagań niezbędnych i wymagań pożądanych dla pracownika
     na stanowisku zgłoszonym w ofercie pracy, w szczególności kwalifikacji, umiejętności,
     predyspozycji psychofizycznych.

  informacje zawodową, w ramach której osoby bezrobotne i poszukujące pracy jak i pracodawcy mogą uzyskać:
    informacje o podstawowych usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy,
    informacje o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy,
    możliwościach uzyskania kwalifikacji zawodowych,
    sposobach i technikach aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy,
    wymaganiach i oczekiwaniach pracodawców w zakresie posiadania kwalifikacji zawodowych
     poszukiwanych kandydatów do pracy,
    przedsiębiorczości i możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej.


REJESTRACJA

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się również w Gminnych Centrach Pracy w godzinach od 7:30 - 14:00 (poniedziałek 8:00 - 14:00)
Informacje dotyczące
  - dokumentacji jaka jest wymagana do rejestracji,
  - uzyskania statusu osoby bezrobotnej,
  - przyznania prawa do zasiłku
  - utraty statusu osoby bezrobotnej,
  - utraty statusu osoby poszukującej pracy,
  - utraty prawa do zasiłku
  - obowiązków i praw osoby bezrobotnej,
uzyskacie Państwo w zakładce rejestracja, prawa i obowiązki bezrobotnego