Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Informacje o Urzędzie


Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie funkcjonuje od 1990 roku. Podwalinę urzędu w obecnym kształcie stanowił Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzędu Miasta Rzeszowa. Został on przekształcony w Rejonowe Biuro Pracy, a następnie w 1993 roku w Rejonowy Urząd Pracy. Wraz z reformą administracyjną państwa 1 stycznia 1999 roku powołano Powiatowy Urząd Pracy, który wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej jako jednostka organizacyjna Powiatu Rzeszowskiego.

Przez pierwsze miesiące funkcjonowania siedzibę urzędu stanowił niewielki budynek przy ulicy Okrzei w Rzeszowie. Przeniesienie siedziby na ulicę Zygmuntowską zbiegło się ze zmianą podległości - Biuro Pracy stało się jednostką

sekretariat w Ośrodku Ewidencji i Świadczeń

Urzędu Rejonowego. Natomiast od 1 stycznia 1993 roku po kolejnej nowelizacji ustawy, urząd stał się strukturą samodzielną, będąc jednocześnie organem zatrudnienia stopnia podstawowego. Głównie ze względu na złe warunki lokalowe oraz gwałtowny przypływ obsługiwanych bezrobotnych przeniesiono siedzibę RUP do budynku przy ulicy Partyzantów 1a. Od tamtej pory jest to główna siedziba rzeszowskiego Urzędu Pracy.
Przejęcie w 2000 roku przez Samorząd Powiatu Rzeszowskiego zadań wyznaczonych ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 1994 roku, a następnie określenie właściwej polityki w tym zakresie, wpłynęło na bardziej elastyczne oraz efektywniejsze działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Głównym celem tych zmian było ukierunkowanie działań na pomoc osobom bezrobotnym
i poszukującym pracy, oraz ich aktywizację. Wyznaczono kilka strategicznych celów kumulujących działania na rzecz pracodawców i pracobiorców.
Główne z nich to:

    rozdział zadań Urzędu na aktywne i pasywne,
    utworzenie w każdej gminie powiatu Gminnych Centrów Pracy,
    przygotowanie projektu "Szansa na powrót" i jego wdrożenie,
    stworzenie Ośrodka - "Centrum Plus" wspomagającego działania na rzecz indywidualnej
     pomocy bezrobotnym.

Wzrost realizowanych zadań publicznych służb zatrudnienia, związanych głównie ze zmianami legislacyjnymi wprowadzonymi w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej, warunki lokalowe uniemożliwiające właściwą obsługę partnerów rynku pracy, a więc pracodawców i pracobiorców, wpłynęły na decyzję o podziale zadań PUP na działania aktywizujące i działania związane z obsługą pasywną, czyli rejestrację, ewidencję i wypłatę świadczeń.

W ślad za tym od gminy Rzeszów wydzierżawiono zdewastowany budynek przy ul. Hanasiewicza 10 o powierzchni 800m2, w którym poprzednio mieściły się biura hurtowni spożywczej. Budynek został wyremontowany i zaadaptowany pod potrzeby Centrum Aktywizacji Bezrobotnych.
W otwartym 30 grudnia 2002 roku Centrum mieszczą się stanowiska pracy odpowiedzialne za aktywną politykę rynku pracy.
W dotychczasowej siedzibie PUP przy ulicy Partyzantów 1a utworzono Ośrodek Ewidencji
i Świadczeń.

W celu przybliżenia usług Urzędu mieszkańcom Powiatu Ziemskiego, w skład którego wchodzi 14 gmin, objętych wraz z miastem Rzeszowem działaniem Powiatowego Urzędu Pracy, w kwietniu 2003 roku powołano Gminne Centra Pracy,

Infokioski

które przejęły na siebie część zadań Ośrodka Ewidencji i Świadczeń oraz Centrum Aktywizacji Bezrobotnych. Ważnym wydarzeniem było wdrożenie w styczniu 2006 roku projektu pn. "Budowa powiatowej sieci komputerowej Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie". Projekt umożliwia znaczne rozszerzenie zakresu usług Gminnych Centrów Pracy, a tym samym usprawnia obsługę osób
z Powiatu Ziemskiego.

Obecny rynek pracy wymusza podejmowanie nowatorskich czy wręcz eksperymentalnych działań w celu inicjowania aktywności lokalnej społeczności w poszukiwaniu zatrudnienia. Przeprowadzony od sierpnia do grudnia 2003 roku projekt "Szansa na powrót" zaangażował osoby bezrobotne, po wcześniejszym przygotowaniu i przeszkoleniu, do poszukiwania pracy innym osobom bezrobotnym. Projekt przyczynił się głównie do powrotu na rynek pracy znajdującej się w szczególnej sytuacji określonej grupy bezrobotnych, dotkniętej długotrwałym bezrobociem, dyskryminowanej ze względu na wiek i przejawiającej stany depresyjne.

Ze względu na rosnącą potrzebę traktowania problemu bezrobocia w wymiarze indywidualnym
i jednostkowym, a także ograniczenia PUP w tym zakresie (głównie czasowe i kadrowe), uruchomiono w marcu 2005 roku w ramach polsko-brytyjskiego projektu Ośrodek Doradztwa Indywidualnego Bezrobotnym "Centrum Plus" przy ulicy Langiewicza 15. Świadczy on indywidualne doradztwo dla osób poszukujących pracy, oferując pomoc w pokonywaniu barier
i przeszkód w znalezieniu zatrudniania.

Podejmowane działania i przekształcenia w ramach struktury organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie wyznacza przyjęta misja, która stawia sobie za cel upowszechnienie informacji o usługach i instrumentach rynku pracy, a także przybliżenie ich mieszkańcom poszczególnych miast i gmin Powiatu Rzeszowskiego.