Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że od dnia 27.05.2013r. wchodzą w życie przepisy dotyczące możliwości rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy za pośrednictwem formularza elektronicznego /rozporządzenie MPiPS z dnia 12 listopada 2012r. Dz.U. z dnia 26 listopada 2012 r. poz. 1299/.

Z tym dniem uruchomimy nową usługę Rejestracja on-line


Osoby chcące zarejestrować się mają do wyboru dwa sposoby:

Pierwszy z nich to zgłoszenie do rejestracji w urzędzie pracy.
Ten rodzaj rejestracji nie wymaga podpisania formularza podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Dotyczy to osób, które nie dysponują takim podpisem. W tym przypadku wystarczy dokładnie wypełnić formularz elektroniczny a system wyznaczy termin stawiennictwa w Powiatowym Urzędzie Pracy nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia przekazania danych. Rejestracja zostanie dokonana po osobistym zgłoszeniu się na wizytę, na którą należy dostarczyć niezbędne dokumenty. Dniem rejestracji jest data spotkania w urzędzie i złożenie oświadczenia.

Drugim ze sposobów jest rejestracja w urzędzie pracy.
Aby skorzystać z pełnej rejestracji konieczne jest posiadanie podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie. Podczas rejestracji, do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zeskanowane dokumenty. Informacje zawarte w formularzu wraz z załącznikami klient musi podpisać certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. W tej procedurze dniem rejestracji jest data zarejestrowania się poprzez stronę internetową. Wizyta u pośrednika pracy dla osób z prawem do zasiłku wyznaczana jest w ciągu 7 dni, natomiast bez prawa do zasiłku w ciągu 30 dni od zarejestrowania.

W dalszym ciągu będzie można dokonać rejestracji bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie ul. Partyzantów 1a oraz w Gminnych Centrach Pracy na terenie powiatu rzeszowskiego.


Do pobrania:

  Instrukcja korzystania z modułu praca.gov.pl - rejestracja przez Internet


<< wstecz