Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Spis telefonów w Powiatowym Urzędzie Pracy
   w Rzeszowie


Ośrodek Ewidencji i Świadczeń

Informacja

(17) 25 00 150

Sekretariat

(17) 25 00 100

Fax

(17) 862-30-90

Z-ca Kierownika Działu Rejestracji i Ewidencji

(17) 25 00 111
(17) 25 00 140

Rejestracja osób niepełnosprawnych, wydawanie zaświadczeń, zgłaszanie zmian w ewidencji, wszelkie zmiany dot. osób bezrobotnych

(17) 25 00 110

Rejestracja

(17) 25 00 120

Dziennik podawczy

(17) 25 00 154

Główny Księgowy

(17) 25 00 145

Dział Finansowo Księgowy

(17) 25 00 147
(17) 25 00 148

Kierownik Działu Administracyjnego

(17) 25 00 159

Zamówienia publiczne

(17) 25 00 171

Obsługa informatyczna

(17) 25 00 161
(17) 25 00 162

Płatnik

(17) 25 00 157
(17) 25 00 158

Obsługa finansowa wypłat świadczeń, podatki

(17) 25 00 112
(17) 25 00 155
(17) 25 00 156

Dodatek aktywizacyjny

(17) 25 00 130

Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych i BHP

(17) 25 00 142
(17) 25 00 143

Stanowisko ds. nienależnie pobranych świadczeń

(17) 25 00 151

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Sekretariat

(17) 25 00 200

Fax

(17) 25 00 290

Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy

(17) 25 00 237

Przyjmowanie ofert pracy

(17) 25 00 222
(17) 25 00 220
(17) 25 00 240

Pośrednictwo pracy, oferty EURES

(17) 25 00 210

Obsługa osób niepełnosprawnych

(17) 25 00 309
(17) 25 00 417

Szkolenia

(17) 25 00 225
(17) 25 00 252

Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy

(17) 25 00 230

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Środki na wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy

(17) 25 00 235

(17) 25 00 234

Zawieranie umów, zwroty kosztów dojazdów, wydawanie skierowań na staż i przyg. zawodowe

(17) 25 00 244
(17) 25 00 247

Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia

(17) 25 00 242
(17) 25 00 243

(17) 25 00 243

Rozliczanie refundacji

(17) 25 00 241

Projekty

(17) 25 00 236

Dział Finansowo Księgowy

(17) 25 00 232

Kierownik Działu Obsługi Klienta, Statystyk i Analiz

(17) 25 00 303

Sprawozdania statystyczne

(17) 25 00 219