Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Nabór na szkolenia

  Multimedia

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Powiatowa Rada
    Rynku Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wyrejestrowanie

  Wydawanie zaświadczeń

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe

  Zasoby informacji
    zawodowych

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż

  Przygotowanie     zawodowe dorosłych

  Wysokość stypedium

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Aktywizacja     bezrobotnych do 30 roku     życia

  Informacje

  Refundacje

  Staż

  Świadczenie     aktywizacyjne

  Krajowy Fundusz     Szkoleniowy

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

   CBOP

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania

   Wzory dokumentów


    wybierz kategorię

   REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA
   STANOWISKA PRACY

   ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

   STAŻ

   REFUNDACJE - PRACE INTERWENCYJNE

   DODATEK AKTYWIZACYJNY

   STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

   DOPŁATA DO KREDYTU MIESZKANIOWEGO

   PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH

   KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

   BON ZATRUDNIENIOWY

   BON ZASIEDLENIOWY

   BON SZKOLENIOWY

   REFUNDACJA KOSZTÓW PONIESIONYCH NA SKŁADKI NA
   UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE NALEŻNE OD PRACODAWCY ZA
   SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA, KTÓRZY
   PODEJMUJĄ ZATRUDNIENIE PO RAZ PIERWSZY W ŻYCIU

   ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO
   BEZROBOTNEGO

   DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE
   SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA

   REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA
   WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
   SPOŁECZNE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA

   POZOSTAŁE


<< wstecz