Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 19.04.2012, 8:17 przez Grzegorz Kaszuba

                                                         


Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o stanie realizacji projektu
 „Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

    W  I kwartale 2012r. odbyło się szkolenie pt: „Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy z dnia 12 grudnia 2011r. w praktyce Powiatowych Urzędów Pracy” dla 14 osób -kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
      Uczestnikami szkolenia byli pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego oraz specjaliści  ds. programów.
  Celem szkolenia było przedstawienie nowych elementów rozporządzenia w sprawie standardów usług rynku pracy.
   Szkolenie miało charakter zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych.
    Uczestnicy szkolenia nabyli praktyczne umiejętności stosowania znowelizowanego rozporządzenia co podniosło kompetencje pracowników i korzystnie wpłynęło na jakość świadczonych usług w stosunku do osób bezrobotnych i poszukujących pracy.zamieszczono 01.02.2012, 10:03 przez Admin

 

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje
 o stanie realizacji projektu systemowego
”WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM” w latach 2008-2011.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VI,  Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.


Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt systemowy „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3. Umowa ramowa nr. UDA-POKL.06.01.03-18-017/08-00 z dnia 26 marca 2008r. została zawarta na okres od 01.03.2008r. do 31.12.2013r.

Projekt zakłada objęcie wsparciem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. Realizowany jest na terenie powiatu ziemskiego oraz grodzkiego rzeszowskiego. Łączna wartość dofinansowania w latach 2008- 2011 to 37 543 463,82 zł.


zamieszczono 14.10.2011, 11:29 przez Grzegorz Kaszuba

                              

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  stanie realizacji  Projektu
WYKWALIFIKOWANA KADRA MOSTEM
DO SATYSFAKCJI KLIENTA
współfinansowanego przez Unie Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

            W okresie od lutego 2010r. do września 2011r. z projektu skorzystało  49 kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie (pośredników pracy, liderów klubów pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju oraz specjalistów ds. projektów).


więcej


zamieszczono 14.09.2010, 10:13 przez Grzegorz Kaszuba

                             

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 09.09.2010r. została podpisana umowa z BD Center Paweł  Walawender  z siedzibą w Miłocinie na realizację badania ewaluacyjnego projektu systemowego „WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM”. Umowa została zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.).
   Obowiązek przeprowadzenia ewaluacji wynika z zapisów dokumentu: Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiących część Systemu Realizacji POKL: „w ramach projektu systemowego wymagane jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego co najmniej dwukrotnie w ciągu realizacji projektu systemowego, w połowie okresu wdrażania projektu oraz na koniec jego realizacji"

   Wykonawca przeprowadzi badania i przedstawi wyniki w terminie:
09.09.2010r. – 29.10.2010r.


zamieszczono 05.02.2010, 12:01 przez Admin

                              

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  realizacji  Projektu
WYKWALIFIKOWANA KADRA MOSTEM
DO SATYSFAKCJI KLIENTA
współfinansowanego przez Unie Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki


 W dniu 2 lutego 2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu: „Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta” realizowanego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu jest:
  • podniesienie efektywności oraz dostępności usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie na rzecz swoich klientów;
  • upowszechnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego    w regionie;
  • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie poprzez szkolenia.
Termin realizacji Projektu: 1 styczeń 2010r. – 31 grudnia 2013r.


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Następna >>