Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 04.05.2016, 10:11 przez Grzegorz Kaszuba

       
      Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o przystąpieniu do realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

   Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim.

więcej


zamieszczono 18.04.2016, 11:10 przez Grzegorz Kaszuba

    
 
   W dniach od 25.04.2016 r. do 26.04.2016 r. odbędzie się nabór wniosków na 60 stanowisk pracy od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Kwota refundacji, o jaką można wnioskować na jedno stanowisko pracy to 17 000,00 zł.

więcej


zamieszczono 05.04.2016, 13:54 przez Grzegorz Kaszuba

       

   W dniu 11.04.2016 r. odbędzie się nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 40 osób w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa Sytuacji Osób Bezrobotnych Na Rynku Pracy.

więcej


zamieszczono 05.04.2016, 12:58 przez Grzegorz Kaszuba

           Przypominamy o trwającym naborze wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla 60 osób w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
       

więcej


zamieszczono 10.03.2016, 10:44 przez Grzegorz Kaszuba

            W dniach od 16.03.2016 r. do 17.03.2016 r. (włącznie) zostaje ogłoszony nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 100 osób w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Następna >>