Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 07.01.2013, 15:01 przez Grzegorz Kaszuba

    Szanowny Pracodawco, 
jeżeli jesteś zainteresowany organizacją stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, w tym w szczególności:
  • osób  bezrobotnych do 25 roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  • osób bezrobotnych niepełnosprawnych,
osób bezrobotnych nie kwalifikujących się do żadnej z w/w grup, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy – zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.), zapraszamy do współpracy z tutejszym  Urzędem.

więcej


zamieszczono 17.12.2012, 15:56 przez Grzegorz Kaszuba

 Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu
„Twoja przyszłość w Twoich rękach”
współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1.

    W związku z informacją z dnia 04. 12. 2012r. zamieszczoną w dziale „Aktualności” na www.pup.rzeszow.pl, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza pierwszy  termin naboru  kwestionariuszy rekrutacyjnych  dniach od 17.12.2012r.  do 31.12.2012r. (włącznie).

więcej


zamieszczono 04.12.2012, 15:14 przez Grzegorz Kaszuba

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 30.11.2012 r. została podpisana umowa na realizację projektu pn „Twoja przyszłość w Twoich rękach” współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1.

 
    Projekt jest realizowany na terenie Powiatu Rzeszowskiego i miasta Rzeszów. Działania w projekcie kierowane są do 74 kobiet i 76 mężczyzn zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako osoby bezrobotne, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób długotrwale bezrobotnych, osób po 50 roku życia, osób niepełnosprawnych oraz do 25 roku życia.

więcej


zamieszczono 22.10.2012, 8:19 przez Grzegorz Kaszuba

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o stanie realizacji projektu
 „Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

   W  III kwartale 2012r. zostało zrealizowane  szkolenie dla kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie pt. „Narzędzia i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym z klientami z zaburzeniami psychicznymi” (8K, 2M).

więcej


zamieszczono 23.08.2012, 8:29 przez Grzegorz Kaszuba

   I N F O R M A C J A

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że wznawia przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota o jaką można wnioskować to maksymalnie 17.000,00 zł.

  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane będą w ramach projektu systemowego PUP w Rzeszowie „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.
   
   Zgodnie z Planem Działania na 2012 rok dla Priorytetu VI, obowiązują następujące kryteria dostępu:
  • osoby bezrobotne, które do 31.12.2011 roku nie były uczestnikami projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 niezależnie w jakim Powiatowym Urzędzie Pracy korzystały ze wsparcia;
  • projekt jest skierowany do bezrobotnych osób w wieku do 35 roku życia, z których co najmniej 70% uczestników będą stanowiły osoby w wieku do 30 roku życia.

Osoby bezrobotne muszą spełniać wszystkie wyżej wymienione kryteria dostępu.


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna >>