Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 14.09.2010, 10:13 przez Grzegorz Kaszuba

                             

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 09.09.2010r. została podpisana umowa z BD Center Paweł  Walawender  z siedzibą w Miłocinie na realizację badania ewaluacyjnego projektu systemowego „WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM”. Umowa została zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.).
   Obowiązek przeprowadzenia ewaluacji wynika z zapisów dokumentu: Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiących część Systemu Realizacji POKL: „w ramach projektu systemowego wymagane jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego co najmniej dwukrotnie w ciągu realizacji projektu systemowego, w połowie okresu wdrażania projektu oraz na koniec jego realizacji"

   Wykonawca przeprowadzi badania i przedstawi wyniki w terminie:
09.09.2010r. – 29.10.2010r.


zamieszczono 05.02.2010, 12:01 przez Admin

                              

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  realizacji  Projektu
WYKWALIFIKOWANA KADRA MOSTEM
DO SATYSFAKCJI KLIENTA
współfinansowanego przez Unie Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki


 W dniu 2 lutego 2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu: „Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta” realizowanego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu jest:
  • podniesienie efektywności oraz dostępności usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie na rzecz swoich klientów;
  • upowszechnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego    w regionie;
  • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie poprzez szkolenia.
Termin realizacji Projektu: 1 styczeń 2010r. – 31 grudnia 2013r.


zamieszczono 01.02.2010, 9:38 przez Grzegorz Kaszuba

                                              

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt
”WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM”
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VI,  Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.

       Umowa ramowa na realizację projektu systemowego zawarta jest od 01.03.2008r. do dnia 31.12.2013r.

     Celem strategicznym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych jak również stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, tj. w powiecie ziemskim i grodzkim rzeszowskim.

więcej


zamieszczono 26.06.2009, 12:59 przez Grzegorz Kaszuba

                             


Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie kontynuuje realizację projektu
”WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI,  Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3

Projekt realizowany jest: od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

Cel strategiczny projektu:
  • podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych,
  • stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, tj. w powiecie ziemskim i grodzkim.

więcej


zamieszczono 06.05.2009, 9:40 przez Grzegorz Kaszuba

                             


Szanowni Państwo,

W 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie kontynuuje realizację projektu rozpoczętego 4 lipca 2008 r. pod tytułem „Profesjonalny pracownik” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna >>