Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 31.01.2013, 14:09 przez Grzegorz Kaszuba

   Ogłoszenie o  II naborze uczestników do projektu
„Twoja przyszłość w Twoich rękach”
współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1.

    Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza drugi termin naboru  kwestionariuszy rekrutacyjnych w dniach od 01.02.2013 r.  do 15.03.2013 r. (włącznie).


więcej


zamieszczono 31.01.2013, 12:55 przez Grzegorz Kaszuba

   INFORMACJA

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż nabór na szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną w ramach projektu systemowego ,,Więcej szans w powiecie rzeszowskim’’, przewidziane    do   realizacji w miesiącu lutym rozpocznie się w dniu 1 luty 2013 r.

Zgodnie z kryteriami dostępu   zawartymi    w   Planie    Działania dla   Priorytetu   VI    PO  KL   na   2013 r. w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wnioski osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, osób bezrobotnych niepełnosprawnych i osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Informacja na temat realizacji projektu systemowego: 
tel. (17) 25 00 231
Informacja na temat szkoleń:
tel.(17) 25 00 225, 25 00 239, 25 00 240, 25 00 248, 25 00 252.


zamieszczono 28.01.2013, 11:15 przez Grzegorz Kaszuba

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  kontynuacji  w 2013 roku realizacji Projektu
WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie kontynuuje w 2013 r. realizacje projektu systemowego "Więcej szans w powiecie rzeszowskim". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3. Umowa ramowa nr. UDA-POKL.06.01.03-18-017/08-00 z dnia 26 marca 2008r. została zawarta na okres od 01.03.2008 r. do 31.12.2013 r.

więcej


zamieszczono 07.01.2013, 15:01 przez Grzegorz Kaszuba

    Szanowny Pracodawco, 
jeżeli jesteś zainteresowany organizacją stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, w tym w szczególności:
  • osób  bezrobotnych do 25 roku życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
  • osób bezrobotnych niepełnosprawnych,
osób bezrobotnych nie kwalifikujących się do żadnej z w/w grup, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy – zgodnie z art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm.), zapraszamy do współpracy z tutejszym  Urzędem.

więcej


zamieszczono 17.12.2012, 15:56 przez Grzegorz Kaszuba

 Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu
„Twoja przyszłość w Twoich rękach”
współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1.

    W związku z informacją z dnia 04. 12. 2012r. zamieszczoną w dziale „Aktualności” na www.pup.rzeszow.pl, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza pierwszy  termin naboru  kwestionariuszy rekrutacyjnych  dniach od 17.12.2012r.  do 31.12.2012r. (włącznie).

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Następna >>