Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 01.06.2012, 9:39 przez Grzegorz Kaszuba

  I N F O R M A C J A

    Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż od dnia 21.06.2012 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota o jaką można wnioskować to maksymalnie 17.000,00 zł.

    Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane będą w ramach Projektu systemowego PUP w Rzeszowie „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.

    Zgodnie z Planem Działania na 2012 rok dla Priorytetu VI, obowiązują następujące kryteria dostępu:
  • projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, które do 31.12.2011 roku nie były uczestnikami projektu systemowego „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” (jak również nie są lub nie byli uczestnikami w bieżącym roku);
  • projekt jest skierowany do bezrobotnych osób w wieku do 35 roku życia, z których co najmniej 70% uczestników będą stanowiły osoby w wieku do 30 roku życia.
Osoby bezrobotne ubiegające się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej muszą spełniać wyżej wymienione kryteria dostępu

Formularze są do pobrania na stronie internetowej tut. Urzędu tj. www.pup.rzeszow.pl w zakładce „WZORY DOKUMENTÓW – dokumenty do pobrania” oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy-Centrum Aktywizacji Bezrobotnych Rzeszów, ul. Hanasiewicza 10, pok.18.zamieszczono 26.04.2012, 12:09 przez Grzegorz Kaszuba

                                                         

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  kontynuacji  w 2012 roku realizacji Projektu
WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

      Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt systemowy "Więcej szans w powiecie rzeszowskim". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3. Umowa ramowa nr. UDA-POKL.06.01.03-18-017/08-00 z dnia 26 marca 2008r. została zawarta na okres od 01.03.2008r. do 31.12.2013r.

więcej


zamieszczono 19.04.2012, 8:17 przez Grzegorz Kaszuba

                                                         


Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o stanie realizacji projektu
 „Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta”
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

    W  I kwartale 2012r. odbyło się szkolenie pt: „Nowelizacja Rozporządzenia w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy z dnia 12 grudnia 2011r. w praktyce Powiatowych Urzędów Pracy” dla 14 osób -kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
      Uczestnikami szkolenia byli pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego oraz specjaliści  ds. programów.
  Celem szkolenia było przedstawienie nowych elementów rozporządzenia w sprawie standardów usług rynku pracy.
   Szkolenie miało charakter zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych.
    Uczestnicy szkolenia nabyli praktyczne umiejętności stosowania znowelizowanego rozporządzenia co podniosło kompetencje pracowników i korzystnie wpłynęło na jakość świadczonych usług w stosunku do osób bezrobotnych i poszukujących pracy.zamieszczono 01.02.2012, 10:03 przez Admin

 

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje
 o stanie realizacji projektu systemowego
”WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM” w latach 2008-2011.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VI,  Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.


Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt systemowy „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3. Umowa ramowa nr. UDA-POKL.06.01.03-18-017/08-00 z dnia 26 marca 2008r. została zawarta na okres od 01.03.2008r. do 31.12.2013r.

Projekt zakłada objęcie wsparciem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. Realizowany jest na terenie powiatu ziemskiego oraz grodzkiego rzeszowskiego. Łączna wartość dofinansowania w latach 2008- 2011 to 37 543 463,82 zł.


zamieszczono 14.10.2011, 11:29 przez Grzegorz Kaszuba

                              

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  stanie realizacji  Projektu
WYKWALIFIKOWANA KADRA MOSTEM
DO SATYSFAKCJI KLIENTA
współfinansowanego przez Unie Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

            W okresie od lutego 2010r. do września 2011r. z projektu skorzystało  49 kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie (pośredników pracy, liderów klubów pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju oraz specjalistów ds. projektów).


więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Następna >>