Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 01.02.2012, 10:03 przez Admin

 

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje
 o stanie realizacji projektu systemowego
”WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM” w latach 2008-2011.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VI,  Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.


Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt systemowy „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3. Umowa ramowa nr. UDA-POKL.06.01.03-18-017/08-00 z dnia 26 marca 2008r. została zawarta na okres od 01.03.2008r. do 31.12.2013r.

Projekt zakłada objęcie wsparciem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne. Realizowany jest na terenie powiatu ziemskiego oraz grodzkiego rzeszowskiego. Łączna wartość dofinansowania w latach 2008- 2011 to 37 543 463,82 zł.


zamieszczono 14.10.2011, 11:29 przez Grzegorz Kaszuba

                              

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  stanie realizacji  Projektu
WYKWALIFIKOWANA KADRA MOSTEM
DO SATYSFAKCJI KLIENTA
współfinansowanego przez Unie Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

            W okresie od lutego 2010r. do września 2011r. z projektu skorzystało  49 kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie (pośredników pracy, liderów klubów pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju oraz specjalistów ds. projektów).


więcej


zamieszczono 14.09.2010, 10:13 przez Grzegorz Kaszuba

                             

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 09.09.2010r. została podpisana umowa z BD Center Paweł  Walawender  z siedzibą w Miłocinie na realizację badania ewaluacyjnego projektu systemowego „WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM”. Umowa została zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.).
   Obowiązek przeprowadzenia ewaluacji wynika z zapisów dokumentu: Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiących część Systemu Realizacji POKL: „w ramach projektu systemowego wymagane jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego co najmniej dwukrotnie w ciągu realizacji projektu systemowego, w połowie okresu wdrażania projektu oraz na koniec jego realizacji"

   Wykonawca przeprowadzi badania i przedstawi wyniki w terminie:
09.09.2010r. – 29.10.2010r.


zamieszczono 05.02.2010, 12:01 przez Admin

                              

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  realizacji  Projektu
WYKWALIFIKOWANA KADRA MOSTEM
DO SATYSFAKCJI KLIENTA
współfinansowanego przez Unie Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki


 W dniu 2 lutego 2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu: „Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta” realizowanego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Celem projektu jest:
  • podniesienie efektywności oraz dostępności usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie na rzecz swoich klientów;
  • upowszechnienie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego    w regionie;
  • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie poprzez szkolenia.
Termin realizacji Projektu: 1 styczeń 2010r. – 31 grudnia 2013r.


zamieszczono 01.02.2010, 9:38 przez Grzegorz Kaszuba

                                              

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt
”WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM”
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VI,  Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.

       Umowa ramowa na realizację projektu systemowego zawarta jest od 01.03.2008r. do dnia 31.12.2013r.

     Celem strategicznym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych jak również stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, tj. w powiecie ziemskim i grodzkim rzeszowskim.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna >>