Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 06.07.2012, 13:32 przez Grzegorz Kaszuba

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  kontynuacji  w 2012 roku realizacji Projektu
WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt systemowy "Więcej szans w powiecie rzeszowskim". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3. Umowa ramowa nr. UDA-POKL.06.01.03-18-017/08-00 z dnia 26 marca 2008r. została zawarta na okres od 01.03.2008r. do 31.12.2013r.

więcej


zamieszczono 05.07.2012, 11:26 przez Grzegorz Kaszuba

   INFORMACJA

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie systemowym „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” muszą spełniać warunki wynikające z kryteriów dostępu zawartych w Planie Działania dla Priorytetu VI PO KL na 2012 rok dla województwa podkarpackiego zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą dla PO KL:

1.      Projekt jest skierowany do osób, które do 31.12.2011 roku nie były uczestnikami projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL.
2.      Projekt jest skierowany do bezrobotnych osób w wieku do 35 roku życia, z których co najmniej 70% uczestników będą stanowiły osoby w wieku do 30 roku życia.

Zaznaczamy, iż do projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”
przystąpić mogą wyłącznie osoby spełniające obydwa warunki.

więcej


zamieszczono 04.07.2012, 7:35 przez Grzegorz Kaszuba

   INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że do dnia 6 lipca 2012 r. włącznie przyjmuje „Wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej”.

Wnioski które wpłyną po upływie powyższego terminu zostaną rozpatrzone odmownie.

Kolejny termin naboru „Wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej” przewiduje się w miesiącach sierpień-wrzesień 2012 r.

więcej


zamieszczono 01.06.2012, 9:39 przez Grzegorz Kaszuba

  I N F O R M A C J A

    Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż od dnia 21.06.2012 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota o jaką można wnioskować to maksymalnie 17.000,00 zł.

    Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane będą w ramach Projektu systemowego PUP w Rzeszowie „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.

    Zgodnie z Planem Działania na 2012 rok dla Priorytetu VI, obowiązują następujące kryteria dostępu:
  • projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, które do 31.12.2011 roku nie były uczestnikami projektu systemowego „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” (jak również nie są lub nie byli uczestnikami w bieżącym roku);
  • projekt jest skierowany do bezrobotnych osób w wieku do 35 roku życia, z których co najmniej 70% uczestników będą stanowiły osoby w wieku do 30 roku życia.
Osoby bezrobotne ubiegające się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej muszą spełniać wyżej wymienione kryteria dostępu

Formularze są do pobrania na stronie internetowej tut. Urzędu tj. www.pup.rzeszow.pl w zakładce „WZORY DOKUMENTÓW – dokumenty do pobrania” oraz w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy-Centrum Aktywizacji Bezrobotnych Rzeszów, ul. Hanasiewicza 10, pok.18.zamieszczono 26.04.2012, 12:09 przez Grzegorz Kaszuba

                                                         

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
informuje o  kontynuacji  w 2012 roku realizacji Projektu
WIĘCEJ SZANS W POWIECIE RZESZOWSKIM
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

      Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt systemowy "Więcej szans w powiecie rzeszowskim". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3. Umowa ramowa nr. UDA-POKL.06.01.03-18-017/08-00 z dnia 26 marca 2008r. została zawarta na okres od 01.03.2008r. do 31.12.2013r.

więcej


<< Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Następna >>