Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 12.10.2016, 11:18 przez Grzegorz Kaszuba

                          OGŁOSZENIE

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w dniach od 24 października 2016 r. do 26 października 2016 r. dla 50 osób bezrobotnych, w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie które spełniają łącznie niżej wymienione warunki:

1. Osoby w wieku do 25 roku życia, tj.:
  • mają ustalony II profil pomocy, bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach - ustalony I profil pomocy;
  • nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym). Nie dotyczy osób, które kształcą się w trybie zaocznym lub wieczorowym,
  • nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkoleń, kursów finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu). Nie dotyczy osób, które szkolą się ze środków prywatnych.
   W przypadku osób bezrobotnych do 25 roku życia, do projektu przystąpić mogą tylko osoby pod warunkiem, iż od ostatniej rejestracji do czasu przystąpienia do projektu nie upłynął okres 4 miesięcy.
Moment przystąpienia do projektu nastąpi w terminie około 2 m-cy od dnia złożenia w/w wniosku (tj. w dniu podpisania umowy o przyznanie środków).

2. Osoby w wieku 25-29 lat (do dnia poprzedzającego ukończenie 30 r .ż  w momencie przystąpienia do projektu), tj.:
  • mają ustalony II profil pomocy, bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach - ustalony I profil pomocy;
  • nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumianym jako kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym). Nie dotyczy osób, które kształcą się w trybie zaocznym lub wieczorowym,
  • nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkoleń, kursów finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu). Nie dotyczy osób, które szkolą się ze środków prywatnych.
Moment przystąpienia do projektu nastąpi w terminie około 2 m-cy od dnia złożenia w/w wniosku (tj. w dniu podpisania umowy o przyznanie środków).

   W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski osób należących do w/w kategorii będących długotrwale bezrobotnymi lub bezrobotnymi z niepełnosprawnością.

Środki przyznawane będą w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)” w ramach Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kwota, o jaką można wnioskować, to maksymalnie 17 000,00 zł

Szczegółowy regulamin i wniosek (aktualne z dn. 22.01.2016 r.) można pobrać ze strony www.pup.rzeszow.pl. w zakładce "WZORY DOKUMENTÓW - dokumenty do pobrania".

Wnioski przed ich złożeniem nie podlegają konsultacji.

Wypełnione wnioski należy składać w Centrum Aktywizacji Zawodowej, al. Batalionów Chłopskich 7, 35-038 Rzeszów (Dziennik podawczy).    

   Zarówno w przypadku osób do 25 roku życia, jak i w przedziale 25-29 lat – w projekcie w 2016 r. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udział osób które uczestniczyły w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (I)” w 2015 r. przy czym należy dokładnie przeanalizować racjonalność i efektywność ponownego udzielenia wsparcia tej samej osobie, w kontekście zachowania zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.