Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 17.10.2016, 14:13 przez Grzegorz Kaszuba

     
OGŁOSZENIE

   Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie  Z A P R A S Z A bezrobotne osoby młode w wieku 18-29 lat zarejestrowane w tutejszym urzędzie do składania wniosków na bezpłatne szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną jeżeli uzasadni ona celowość tego szkolenia. Powyższa forma będzie realizowana w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne, spełniające łącznie wszystkie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie, tj. osoby:
  • bez pracy, tj. zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne – z ustalonym II profilem pomocy,
  • które nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkolenia finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu),
ze szczególnym uwzględnieniem osób:
- długotrwale bezrobotnych,
- z niepełnosprawnością
.

Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP Rzeszów musi być spełniony warunek, iż od momentu rejestracji w Urzędzie do rozpoczęcia szkolenia nie może upłynąć okres 4 miesięcy.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się w Centrum Aktywizacji Zawodowej, al. Batalionów Chłopskich 7 pok. 2, tel: (17) 25 00 225, 25 00 252.