Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 20.10.2016, 13:03 przez Grzegorz Kaszuba

      

NABÓR  WNIOSKÓW 
O PRZYZNANIE  BONU NA  ZASIEDLENIE

   W związku z oszczędnościami w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (II)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłaszamy od dnia 21 października 2016 r.  nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla 50 osób w związku z zamiarem podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem zamieszkania tj. miejsce pracy oddalone jest od dotychczasowego miejsca zamieszkania o co najmniej 80 km lub do którego czas dojazdu i powrotu środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do 9 grudnia 2016 r.

W ramach projektu rozpatrywane będą wyłącznie wnioski osób spełniających wszystkie poniższe kryteria:
 • osoba młoda w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia),
 • bez pracy, tj. zarejestrowana w PUP Rzeszów jako bezrobotna z ustalonym I lub II profilem pomocy,
 • która nie kształci się, tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
 • która nie szkoli się, tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkolenia finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu),
ze szczególnym uwzględnieniem osób:
- długotrwale bezrobotnych (uwaga! osoby, które nie mają ukończonych 25 lat są osobami długotrwale bezrobotnymi, gdy pozostają bez pracy przez okres 6-u miesięcy przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie; osoby w wieku 25-29 lat są osobami długotrwale bezrobotnymi, gdy pozostają bez pracy przez okres 12-u miesięcy przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie),
- z niepełnosprawnością.


Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP Rzeszów musi być spełniony warunek, iż od momentu rejestracji w Urzędzie do podpisania umowy o bon zasiedleniowy nie może upłynąć okres 4 miesięcy.
Moment przystąpienia do projektu nastąpi w terminie około 1 m-ca od dnia złożenia w/w wniosku (tj. w dniu podpisania umowy o przyznanie bonu).

Kwota bonu jaka może zostać przyznana to maksymalnie 8 000 zł.

Osoba zainteresowana uzyskaniem bonu na zasiedlenie jest zobowiązana zgłosić się do doradcy klienta tut. Urzędu z kompletem wypełnionych dokumentów tj.:
 • wnioskiem o przyznanie bonu na zasiedlenie,
 • oświadczeniem pracodawcy (zał. 1),
 • lub oświadczeniem Wnioskodawcy o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej (zał. 2),
 • oświadczeniem poręczyciela wraz z oświadczeniem współmałżonka (zał. 3),
 • lub oświadczeniem Właściciela rachunku bankowego na dokonanie blokady wraz z oświadczeniem współwłaściciela lub współmałżonka (zał. 4),
 • oświadczeniem o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 66n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy (zał. 5),
 • a w przypadku zamiaru podjęcia działalności gospodarczej dodatkowo oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej/nie otrzymanej pomocy de minimis (zał. 6) wraz z formularzem informacji przy ubieganiu się o nią
Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że aby otrzymać bon na zasiedlenie należy podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub rozpocząć działalność gospodarczą nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy na bon zasiedleniowy. Do tego czasu należy pozostawać w rejestrze osób bezrobotnych.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski z gwarancją zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Bon na zasiedlenie nie będzie przyznany Wnioskodawcy który:
a) jest uczniem szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej, lub studentem do ukończenia 26 roku i zamierza podjąć pracę na podstawie umowy zlecenia;
b) podejmuje zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości, w której posiada meldunek stały lub czasowy;
c) podejmuje zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przed przyznaniem bonu na zasiedlenie, a tym samym przed zarejestrowaniem się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy;
d) podejmuje zatrudnienie na podstawie odbywania stażu podyplomowego, w ramach którego lekarz/lekarz dentysta wykonuje zawód na podstawie ograniczonego prawa do wykonywania tego zawodu;
e) podejmuje zatrudnienie w ramach stosunku służbowego w Policji;
f) podejmuje zatrudnienie w ramach kontraktu na pełnienie służby na stanowisku żołnierza zawodowego;
g) podejmuje zatrudnienie w ramach umowy stypendialnej zawartej z klubem sportowym;
h) zamierza odwiesić prowadzoną działalność gospodarczą;
i) jednocześnie ubiega się w tutejszym Urzędzie o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zasadami jego przyznawania.

Zasady przyznawania, wniosek wraz załącznikami są do pobrania na stronie: www.pup.rzeszow.pl w zakładce „WZORY DOKUMENTÓW- dokumenty do pobrania”.

Informacja w sprawie bonu na zasiedlenie realizowanego w ramach projektu:
Rzeszów, al. Batalionów Chłopskich 7
Dział Projektów i Promocji – pok. 5
Dział Poradnictwa i Informacji Zawodowej – pok. 9 lub 10
Dział Pośrednictwa Pracy i Szkoleń – pok. 3