Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 23.06.2017, 13:56 przez Grzegorz Kaszuba

                  

   W dniach 06.07.2017 r. do 07.07.2017 r. odbędzie się nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla 25 osób w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa Sytuacji Osób Bezrobotnych Na Rynku Pracy.

   Uczestnikami projektu mogą zostać osoby powyżej 29 roku życia (tj. osoby,  które  na dzień przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby  z niepełnosprawnością,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (tj. osoby, które ukończyły kształcenie co najwyżej na poziomie szkoły średniej),
- rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa należący do w/w grup.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu będą miały osoby, które zgodnie z zaplanowaną ścieżką zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach RPO WP Działania 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej / Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, kwalifikujące się do objęcia wsparciem oraz uczestnicy projektów w ramach Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców, którzy po zakończonym stażu zagwarantują zatrudnienie na co najmniej 3 miesiące w oparciu o:
1. stosunek pracy,
2. stosunek cywilno-prawny – zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej musi spełniać łącznie dwie przesłanki:
- umowa zawarta musi być na okres minimum 3 miesięcy,
- wartość umowy zlecenia/o dzieło nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia (minimalne wynagrodzenie to najniższa miesięczna płaca brutto dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Wysokość minimalnego wynagrodzenia określana jest corocznie na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Wnioski należy składać w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, Al. Batalionów Chłopskich 7 na Dzienniku Podawczym.
 
Wnioski są do pobrania na stronie: www.pup.rzeszow.pl w zakładce „WZORY DOKUMENTÓW- dokumenty do pobrania”.

UWAGA! Organizator stażu przed rozpoczęciem stażu ma obowiązek skierowania osoby bezrobotnej na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów tych badań.