Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

  

  Najnowsze informacje

  Informacje

  Dyrekcja urzędu

  Struktura organizacyjna

  Ośrodek Ewidencji
    i Świadczeń

  Centrum Aktywizacji     Zawodowej

  Gminne Centra Pracy

  Rejestracja, prawa
   i obowiązki bezrobotnego

  Wysokość zasiłku

  Prawo do zasiłku

  Terminy wypłat     świadczeń

  Szkolenia

  Poradnictwo zawodowe,     klub pracy

  Pośrednictwo pracy

  Refundacje

  Staż i przygotowanie     zawodowe

  Stypendia

  Dodatek aktywizacyjny

  Projekty

  Obsługa osób     niepełnosprawnych

  Informacje

  Zgłoszenie oferty pracy     on-line

  Oferty PUP w Rzeszowie

  e-Puls

  Zamówienia publiczne

  Dane statystyczne

  Dokumenty do pobrania
   Projekty realizowane przez Urząd


zamieszczono 05.10.2017, 9:05 przez Grzegorz Kaszuba

   


BON NA ZASIEDLENIE

   Przypominam o trwającym naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. Powyższa forma jest realizowana w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wnioski mogą składać osoby spełniające wszystkie poniższe kryteria:
  • osoba młoda w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia),
  • bez pracy, tj. zarejestrowana w PUP Rzeszów jako bezrobotna z ustalonym I lub II profilem pomocy,
  • która nie kształci się, tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • która nie szkoli się, tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy (tj. szkolenia finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu),
w szczególności osoby:
- długotrwale bezrobotne (uwaga! osoby, które nie mają ukończonych 25 lat są osobami długotrwale bezrobotnymi, gdy pozostają bez pracy przez okres 6-u miesięcy przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie; osoby w wieku 25-29 lat są osobami długotrwale bezrobotnymi, gdy pozostają bez pracy przez okres 12-u miesięcy przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie),
- z niepełnosprawnością.

Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP Rzeszów musi być spełniony warunek, iż od momentu rejestracji w Urzędzie do podpisania umowy o bon zasiedleniowy nie może upłynąć okres 4 miesięcy.

Kwota bonu jaka może zostać przyznana to maksymalnie 8 000 zł.

Osoba zainteresowana uzyskaniem bonu na zasiedlenie jest zobowiązana zgłosić się do doradcy klienta (pok. 2,3,4 lub 5 na al. Batalionów Chłopskich 7) z kompletem wypełnionych dokumentów tj.:
- wnioskiem o przyznanie bonu na zasiedlenie,
- oświadczeniem pracodawcy (zał. 1) lub oświadczeniem Wnioskodawcy o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej (zał. 2),
- oświadczeniem poręczyciela wraz z oświadczeniem współmałżonka (zał. 3) lub oświadczeniem Właściciela rachunku bankowego na dokonanie blokady wraz z oświadczeniem współwłaściciela (zał. 4),
- oświadczeniem o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 66n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy (zał. 5),
- a w przypadku zamiaru podjęcia działalności gospodarczej dodatkowo oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej/nie otrzymanej pomocy de minimis (zał. 6) wraz z formularzem informacji przy ubieganiu się o nią,
- oświadczeniem będącym załącznikiem 7 do wniosku.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z zasadami jego przyznawania, a wnioski nie są konsultowane.

Zasady przyznawania, wniosek wraz załącznikami są do pobrania na stronie: www.pup.rzeszow.pl w zakładce „WZORY DOKUMENTÓW- dokumenty do pobrania”.